Dekan (faglig og administrativ leder)

230 medarbeidere og 7000 studenter ved Handelshøgskolen Innlandet søker ny leder.

Som dekan hos oss får du det overordnede ansvaret for hele virksomheten ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Dette er et av i alt seks fakulteter ved Høgskolen i Innlandet.

Dekanene våre deltar i rektors ledergruppe.

Fakultetet har som mål å være en anerkjent handelshøgskole med en tydelig samfunnsvitenskapelig profil, og skal tilby ettertraktede og relevante studietilbud rettet mot privat og offentlg sektor. Fakultetets forskning og utdanning skal gi sentrale bidrag til kompetanseheving og utvikling i regionen, og markere seg nasjonalt og internasjonalt.

Fakultetet har studiesteder på Lillehammer og på Rena, og har også aktivitet på Kongsvinger.

Ansvar og oppgaver

Vi søker deg som er opptatt av å skape resultater og utvikling. Du får ansvar for fakultetes samlede virksomhet  både operativt og strategisk. Du skal lede og utvikle forskningen vår, utdanningen vår og den administrative driften.  Du vil ha det overordnete arbeidsgiveransvaret for fakultetets medarbeidere.

Du vil lede fakultetets ledergruppe som består av dekan, prodekaner for utdanning og forskning, administrativ leder, instituttledere og leder for enhet for ekstern finansiert virksomhet. Du vil også lede fakultetsrådet som består av eksterne representanter og representanter for ansatte og studenter.

I rektors ledergruppe vil du bidra til strategisk utvikling og profilering av den samlede virksomheten ved høgskolen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • lede og utvikle den faglige virksomheten ved fakultetet
 • sikre at fakultetes utdannings- og forskningsvirksomhet har høy kvalitet
 • bidra til omstilling- og endring ved fakultet
 • sikre at medarbeidere følges opp og kan utvikle seg
 • ivareta fakultetets ansvar for informasjon og samfunnskontakt og gjøre fakultetet til en synlig aktør regionalt, nasjonal og internasjonalt.
 • drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved fakultetet.
 • fremme digitalisering og modernisering av undervisnings- og arbeidsmetoder ved fakultetet
 • ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på fakultetsnivå
 • ivareta medarbeidernes involvering og medbestemmelse
 • bidra aktivt til høgskolens arbeid med likestilling og mangfold

Fakultetet har aktivitet på flere studiesteder. Det forventes at dekan har tilstedeværelse på alle studiesteder. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontakt

Rektor/leder av innstillingsutvalg Kathrine Skretting, tlf. 951 36 364, e-post kathrine.skretting@inn.no

Påtroppende rektor Peer Jacob Svenkerud, tlf. 915 54 369, e-post peer.svenkerud@inn.no

Du kan også kontakte vår samarbeidspartner Visindi v/Roy Tore Jensen, tlf. 909 20 447, e-post roy.tore.jensen@visindi.no

Kvalifikasjoner

 • Høy faglig kompetanse på førstestillingsnivå innenfor et av fakultetets fagområder.
  Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring 
 • Dokumentert ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring med å utvikle og lede ledergrupper
 • Erfaring fra ledelse av utdannings- og/eller forskningsvirksomhet
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av endringsprosesser/organisasjonsutvikling, strategiutvikling og implementering.
 • Erfaring fra endringsprosesser som innebærer digitalisering er ønskelig
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning og forskning og erfaring med virksomhetsstyring i staten er ønskelig. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk er et krav.

Personlig kompetanse

Vi søker deg som evner å utøve overordnet strategisk ledelse. Du er opptatt av å forstå virksomheten og organisasjonen godt. Du evner å gjennomføre prosesser du setter i gang, og  er resultatorientert. Du skal samtidig motivere og inkludere de rundt deg. Du bør ha engasjement for lærings- og arbeidsmiljø, og motivasjon for å arbeide aktivt for likestiling og mangfold. Du er en relasjonsbygger som trives med å bygge nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker oss en leder som er en dyktig kommunikator, både internt og eksternt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen”

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse

Aktuelle søkere vil bli bedt om å oversende dokumentasjon over utdanning og erfaring samt andre relevante vedlegg.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Dersom du anmoder om unntak fra offentlig søkerliste må dette begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV,  kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål .

Vi tilbyr

 • Høgskolen tilbyr en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med høye ambisjoner. Du får gode muligheter til å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.   

 • Stillingen lønnes og innplasseres som dekan i stillingskode 1474 Dekan i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger. 

 • Dekan tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) to ganger (til sammen inntil 12 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til inngås det avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter og 1300 ansatte. Vi har studiesteder på Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og desentraliserte tilbud på Kongsvinger, Oslo og Tynset.

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Søknadsfrist

12. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Lillehammer Åmot

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Kontorsted Lillehammer og Rena

Dekan – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 201960