Har du lyst til å være med å videreutvikle et spennende sosialfaglig forsknings- og undervisningsmiljø?

Førsteamanuensis sosialt arbeid - 5 stillinger

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.

Les mer: www.nord.no/fsv

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap søker fem faglig engasjerte førsteamanuenser innenfor sosialt arbeid. I forbindelse med generasjonsskifte i den vitenskapelige staben trenger fakultetet flere som ønsker å være med på å videreutvikle et sterkt, relevant og produktivt sosialfaglig forsknings- og utdanningsmiljø ved Nord universitet.

Fakultetet ønsker søkere som har bred og omfattende forskningsproduksjon, gjerne med vekt på anvendt eller praksisnær forskning. Vi ønsker
utadrettede forskere med relevante nasjonale og internasjonale faglige nettverk innen forskning og/eller undervisning.

De som blir ansatt vil fortrinnsvis bli medlem i faggruppen Velferd og sosiale relasjoner. For alle stillingene inngår det undervisning og veiledning i fagene ved fakultetets sosialarbeiderutdanninger; bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid og master i samfunnsvitenskap med fordypning i sosialt arbeid, samt PhD i sosiologi.

Kontorsted er enten Bodø eller Levanger. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Kvalifiserte førsteamanuenser kan søke om opprykk til professor etter at de har startet i sin stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor-, master- og PhD-nivå.
 • Stillingene er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at de som ansettes bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at de som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

 • For stillingen kreves førsteamanuensiskompetanse i sosialt arbeid, det vil si kompetanse på et vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal og/eller nasjonal standard innen gjeldende fagområde, minimum Ph.d.-grad. Søkere med utdanning og forskningserfaring fra tilstøtende fag som psykologi, pedagogikk, statsvitenskap, sosiologi og antropologi vil kunne vurderes for stillingene.
 • Undervisningserfaring innenfor feltet, sosialfaglig utdanning på bachelor og/eller masternivå, samt erfaring fra sosialfaglig yrkespraksis vil bli tillagt vekt.
 • Relevant administrativ erfaring og gode samarbeidsevner vil også tillegges vekt.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk.
 • Arbeidsspråket ved Nord universitet er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.
 •  

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Profesjonsutdanning som barnevernspedagog eller sosionom og relevant  yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 09.11.2020

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendige kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071411

Søknadsfrist

9. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø, Levanger

Omfang

Heltid (5 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bodø / Levanger

Førsteamanuensis sosialt arbeid – Nord universitet