Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i sosialt arbeid, barnevern eller familieterapi

Om stillingen

Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) er det  ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fagområdene sosialt arbeid, barnevern eller familieterapi. Stillingen er innrettet med fokus på sosialfaglige emner i bachelorutdanningene.

IBS har bachelorutdanninger i sosialt arbeid og barnevern. I tillegg har instituttet to masterutdanninger; en i sosialt arbeid og en i barnevern. Instituttet er fordelt på tre campus; Alta, Harstad og Tromsø. Instituttet har ca 50 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 6. Rundt 500 studenter er knyttet til instituttet. Arbeidssted til denne stillingen er campus Alta. Det kan bli aktuelt med fysisk eller digital undervisning/veiledning til de to andre campus.

Stillingen vil bli tillagt oppgaver innen undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid og administrasjon. Det settes opp en arbeidsplan med fordeling av arbeidsoppgavene undervisning, forskning og administrasjon.

Stillingen er 100%, men det kan åpnes for delstilling minimum 50% dersom den tilsatte ønsker å kombinere denne stillingen med en delstilling innen relevant praksisfelt. 

Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Vi søker etter person med interesse for undervisnings- og forskningsoppgaver innenfor barnevern og sosialt arbeid. Den som tilsettes vil kunne få undervisningsoppgaver både på bachelor- og masternivå. Stillingen er tillagt ansvar for undervisning og veiledning innenfor sosialt arbeid og barnevern. Deler av stillingen vil bli tillagt forsknings- og utviklingsoppgaver tilknyttet et av instituttets forskningsgrupper; Komsa (kompetanse i sosialt arbeid), ProVel (profesjoner og velferdssamfunn), Barnevern og profesjonalisert omsorg, SamPro (samproduksjon og samarbeid innenfor barnevern og sosialt arbeid) og Indigenous Voices.

 

Instituttet kan også tilby deltakelse i flere spennende utviklingsprosjekter om NAV, barnevern, praksis, digitalisering og velferdsteknologi. Det er ønskelig med deltakelse i faglige nettverk og fagutvikling lokalt og nasjonalt.

 

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren. 

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av instituttleder Veronica Haug, telefon: +47 92056426, e-post: veronica.haug@uit.no og kontorsjef Ingvar Hauge, telefon: +47 78450474, e-post: ingvar.hauge@uit.no

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves minimum mastergrad i sosialt arbeid, barnevern eller familieterapi. Det vil være en fordel med erfaring fra undervisning, veiledning og formidling. Arbeidsspråket på instituttet er norsk. Søkeren må ha muntlige og skriftlige språkferdigheter tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Personlig egnethet for stillingen, herunder samarbeidsevner og evne til å bidra positivt i et kollegialt miljø, samt erfaring fra sosialfaglig yrkesutøvelse tillegges vekt.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt. 

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA). 

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder stilling som førsteamanuensis og førstelektor)
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Slik søker du

Søknaden skal inneholde: 

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen. Vi ber søker oppgi hvilket kvalifiseringsløp førsteamanuensis eller førstelektor det ønskes bedømmelse i.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse  
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider 
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no. 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

UiT - Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Søknadsfrist

19. september 2021

Kommune

Alta

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

ID209630 – UiT – Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor