Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig fast stilling som

Førsteamanuensis/professor i bærekraftsledelse

This is NTNU

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere

Om stillingen

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/professor i bærekraftsledelse.

Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Eksperter i team (fagseksjon)
 • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Denne stillingen tilknyttes faggruppen for Helse, miljø og sikkerhet. Dette er en samarbeidsorientert faggruppe med anerkjente forskere som er aktive i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, finansiert for eksempel av EU og Norges forskningsråd. Faggruppen samarbeider tett med både industri og offentlig sektor. Undervisningen i faggruppen er tett koblet til masterstudiet i Helse, Miljø og Sikkerhet og sivilingeniørstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse. I tillegg har faggruppen betydelig ansvar for bærekraftsundervisningen i valgemner for alle sivilingeniørstudenter. Faggruppen bidrar også med veiledning til studenter på Master in Industrial Ecology og Master in Globalisation and Sustainable Development.

Bærekraft står sentralt i mange av forsknings- og undervisningsaktivitetene ved IØT. Alle faggrupper og fagseksjoner har et tydelig fokus på bærekraft i sin aktivitet, enten det omhandler bærekraftig forbruk og produksjon, bærekraftig omstilling, sirkulær økonomi, innovative innkjøp eller andre tema. Den som ansettes i stillingen skal være en pådriver for instituttets samlede aktivitet innen bærekraft, og skal bidra til å utløse instituttets potensial innen teknologibasert bærekraftig innovasjon og utvikling. 

Fagområdet for denne stillingen er bærekraftsledelse i et virksomhetsperspektiv. Vi søker etter en person med faglig bakgrunn innen et eller flere av følgende områder:

– miljøledelse og bærekraftig omstilling,
– bedrifters samfunnsansvar (corporate sustainability),
– sikkerhetsledelse eller
– arbeidsmiljøledelse.  

Søkers vitenskapelige profil bør være kompatibel med faggruppens øvrige faglige aktiviteter, men ha naturlige koblinger til undervisnings- og forskningsaktiviteter ved en eller flere av instituttets andre faggrupper.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har som misjon å drive utdannings- og forskningsvirksomhet på et internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS til fremme for bærekraftig verdiskapning innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge.

Vi rekrutterer nye ansatte i tråd med misjonen og ønsker ildsjeler som brenner for å bidra til at instituttet oppnår visjonen om «Mer forskning og samspill som øker vår verdiskaping i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS». Vi søker ansatte som har erfaring med og/eller ser potensial for kontinuerlig nyskaping og nytenking i denne grenseflaten og kan styrke instituttets profil innen bærekraft med vekt på sammenhengen mellom økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjoner av bærekraftig innovasjon og utvikling.

Stillingen som førsteamanuensis/professor rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning og publisering på høyt internasjonalt nivå
 • Undervisning og faglig utvikling innen fagområdet bærekraftsledelse
 • Være en pådriver for instituttets samlede aktivitet innen bærekraft og bidra til å realisere instituttets potensial innen teknologibasert bærekraftig innovasjon og utvikling
 • Videreutvikling av fagområdet bærekraftsledelse og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • Initiere og koordinere arbeidet med å utvikle forskningssøknader
 • Delta i, lede og administrere eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Faglig ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte
 • Eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse
 • Faglig relevante administrative- og/eller lederoppgaver
 •  

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen som førsteamanuensis kreves

1)    Vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innen bærekraftsledelse i et virksomhetsperspektiv:  

     a.    Dokumentert vitenskapelig publisering innenfor minst ett av følgende tema på bærekraftsledelse. Det vil telle positivt hvis søker                  dekker flere områder.

             a 1)      miljøledelse og bærekraftig omstilling
             a 2)      bedrifters samfunnsansvar
             a 3)      arbeidsmiljøledelse
             a 4)      sikkerhetsledelse

     b.    Dokumentert kompetanse innen teoretisk og metodisk utvikling av bærekraftsledelse.

2)    Erfaring med publisering av sin forskning i anerkjente internasjonale tidsskrifter innenfor fagområdet. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem årene (fratrukket lovfestede permisjoner) og arbeid med relevans for utlysningen. Vi ønsker forskningsaktive kandidater til stillingen, og forskningsomfanget vil vurderes i forhold til tidsbruk i forskerkarrieren. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

3)    Dokumentert erfaring med undervisning og veiledning på universitetsnivå innenfor bærekraftsledelse.

4)    Dokumentert erfaring med å ha hatt en ledende rolle i tverrfaglig arbeid/ prosjekter med fokus på bærekraftig omstilling.


Det vurderes som positivt om følgende kvalifikasjoner er oppfylt og dokumentert:

I.    Kompetanse og erfaring med å initiere og lede forskningsprosjekter

II.   Erfaring fra samarbeid med teknologimiljø

III.  Internasjonal samarbeidserfaring, gjerne erfaring med internasjonale forskningsprosjekter

IV.  Erfaring med praktisk anvendelse av bærekraftledelse i industri, bedrifter eller offentlig virksomhet

V.   Kjennskap til norsk arbeidsliv

VI. Teknologiprofil på bærekraftsledelse
 

For søknad til professorstilling kreves at man oppfyller alle kvalifikasjonene 1 – 4 samt oppfyller ønskede kvalifikasjoner I-III, begge beskrevet ovenfor. For krav 1a er det også for professor tilstrekkelig at man dekker ett område, og det teller positivt dersom man dekker flere områder.
I tillegg må evalueringskriteriene for professorat beskrevet i Fakultetets retningslinjer være oppfylt.

 

Felles for begge førsteamanuensis/professor:

Det forutsettes at nyansatte som ikke behersker et skandinavisk språk, innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Etter dette må den ansatte være villig og i stand til å drive forskning og undervisning på norsk.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.   
For mer informasjon: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringene som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som gode samarbeidsferdigheter, fleksibilitet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt. Egenskaper som pådriver for tverrfaglig samarbeid vil også bli vektlagt.


Ved vurdering av den best kvalifiserte vil det legges vekt på utdanning, forskning, erfaring, dokumenterte samarbeidsevner og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) lønnes normalt fra brutto kr 630 000,- til kr 731 400,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Stillingen som professor (kode 1013) lønnes normalt fra brutto kr 670 000,- til kr 800 000,- pr. år avhengig av kompetanse. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at man kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikten skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk. 

 • Søknad 
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider for førsteamanuensis og 15-20 arbeider for professor). Disse arbeidene må legges ved søknaden for å bli hensyntatt i sakkyndig vurdering.
 • Dokumentasjon av kvalifikasjonene 1)-4) og I-VI. Kvalifikasjoner og erfaring som ikke er dokumentert i søknaden vil bli ansett som ikke-eksisterende i evalueringen.
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste (“Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU” 
 • Navn og adresse til tre potensielle referanser
   

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite ved instituttet foreta en evaluering av søknadene. Denne evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte professor Ottar Michelsen, Ottar.michelsen@ntnu.no eller professor Rikke B. Jørgensen, Rikke.Jorgensen@ntnu.no. Dersom du har praktiske spørsmål kan du ta kontakt med HR-konsulent Hilde Selli Egelie, hilde.s.egelie@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 01.08.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Vi forsker og underviser på internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS. Målet er bærekraftig verdiskaping innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge. Vi har fagseksjoner i Trondheim og på Gjøvik. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er ett av fire institutter ved Fakultet for økonomi.

Søknadsfrist

1. august 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Trondheim​

Førsteamanuensis/professor i bærekraftsledelse – NTNU – Jobbnorge ID 207166