Førsteamanuensis / førstelektor i farmasi

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, studiested Namsos er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i farmasi for snarlig tiltredelse. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere som ønsker 100 % stilling, kan det i dialog med søkerne bli aktuelt å dele opp stillingen i flere mindre stillinger.  

Stillingen er tilknyttet bachelorutdanningen i farmasi med kontorsted ved studiested Namsos. Det er residensplikt i stillingen og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Den som ansettes forventes å bidra med undervisning og utvikling av studieprogrammet Bachelor i farmasi, samt andre studieprogram ved fakultetet dersom behov. Stillingen er knyttet til farmasøytiske fagområder og innebærer undervisnings-, forsknings- og utviklingsarbeid innen eksempelvis legemiddelproduksjon. Stillingsinnehaveren vil ha ansvar for utvikling og gjennomføring av farmasøytiske emner i det nye studieprogrammet i farmasi. Dette omfatter for eksempel magistrell og steril produksjon av legemidler, med vekt på blant annet kvalitetssikringssystemer. Avhengig av stillingsinnehavers kompetanse og interesse, kan det også være aktuelt å bidra inn i valgemner som vektlegger innovasjon og innebærer samarbeid med arbeidslivet og relevante emner i andre studieprogram i fakultetet. For kandidater i hel stilling med førstekompetanse vil forskningstid inngå i stillingen.

Ansatte i faggruppen farmasi inngår i den tverrfaglige forskningsgruppa “Legemidler og legemiddelhåndtering”. Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Det er flere andre aktive forskningsgrupper ved fakultetet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.
Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver tilknyttet bachelor i farmasi
 • Ansvar for emneutvikling og -gjennomføring, inkludert utvikling av emner i nytt studieprogram
 • Forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle produktive forskningsnettverk med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor fagområde farmasi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning innen farmasi fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning i universitets og høgskolesektoren 
 • Interesse for pedagogisk utvikling og studentaktive læringsformer
 • Nettverk innen forskning og/eller utdanning, både nasjonalt og internasjonalt
 • Ambisjoner om å være en del av forskningsfronten i ditt felt
 • Evne til formidling, nytenkning og å inspirere studenter og kolleger
 • Er målrettet og løsningsorientert
 • Ønsker god studentkontakt og ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist: 07.02.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist

7. februar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Namsos

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Namsos

Førsteamanunesis/førstelektor i farmasi – Nord universitet – JobbNorge