Rektor

Vi søker rektor

Styret ved de samiske videregående skolene søker etter rektor for Samisk videregående skole og reindriftsskole 

i Kautokeino, da nåværende rektor går av med pensjon sommeren 2021.

De samiske videregående skolene

De samiske videregående skolene består av Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino/Guovdageaidnu og Samisk videregående skole i Karasjok/Karašjoga. Disse er statlig eid og har et felles styre, men egen selvstendig administrasjon og ledelse. Styret for de samiske videregående skolene er direkte underlagt og etatstyrt av Utdanningsdirektoratet. Skolene er åpen for elever fra hele landet og i hele Sápmi. Vår visjon er at elevene ved endt skolegang har solide kunnskaper med røtter i det samiske samfunnet og kulturen. Skolene skal bidra til at samisk ungdom styrker og videreutvikler samisk identitet, språk og kultur. Felles mål for de samiske videregående skolene er at de skal gi elevene en opplæring som gjør dem i stand til å fungere både i det samiske, norske og internasjonale samfunnet. Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino/ Guovdageaidnu er den eneste urfolksskolen i verden på videregående nivå som er akkreditert i WINHEC (The World Indigenous Nations Higher Education Consortium). Samisk videregående skole i Karasjok/Karašjoga har søkt om akkreditering i WINHEC sommeren 2021. Opplæringen ved skolene følger Kunnskapsløftet Samisk, og fagfornyelsen er igangsatt fra høsten 2020.

Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino/Guovdageaidnu

Skolen har 115 elever og ca. 54 ansatte. Totalt har skolen et bredt og godt fagtilbud for sine elever. I tillegg til opplæring i og på samisk, og vektlegging av det samiske i alle fag, har skolen to landsdekkende linjer i reindrift og duodji. Skolen tilbyr fjernundervisning til andre skoler i hele landet. Mer informasjon om skolens opplæringstilbud kan du lese her.

Det skal bygges ny videregående skole i Kautokeino som skal samlokaliseres med det samiske nasjonalteateret, Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Teateret og skolen har allerede et godt samarbeid. Vi håper at nybygget vil stå klart skoleåret 2025/26. Skolen jobber også med å få godkjent fagskole i reindrift og duodji.

Som rektor vil du ha følgende ansvar og hovedoppgaver:

Rektor har det overordnede og juridiske ansvaret ved skolen. Rektor leder skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisningen som er beskrevet i Opplæringsloven. Hovedoppgaver omfatter:

 • Drifte og utvikle skolen i samsvar med samfunnsoppdraget, herunder skoleeiers mål og visjon
 • Sikre et godt arbeidsmiljø og inkluderende læringsmiljø gjennom involvering og medvirkning
 • Ledelse og utvikling av profesjonsfellesskapet
 • Sikre organisasjonskultur i tråd med skolens verdigrunnlag
 • Ledelse av skolens strategi-, prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Ivareta god intern administrasjon, styring og kontroll av skolens virksomhet, herunder økonomi, HMS, personalledelse og personaladministrasjon
 • Legge til rette for tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • Ansvar for å delta i byggeprosessen av ny skole
 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant mastergradutdanning eller tilsvarende
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis knyttet til skoleledelse
 • Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring, gjerne fra videregående skole
 • Kunnskap om offentlig sektor, herunder relevant lov- og avtaleverk
 • Erfaring med økonomistyring
 • God digital kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i samisk og norsk
 • Kjennskap til samiske samfunnsforhold

Personlige egenskaper

Du er en inkluderende og samlende leder som bygger trygghet gjennom din personalledelse og faglige veiledning. Internt som eksternt evner du å skape et godt samarbeidsklima. Du er innovativ og har mot og vilje til å drive utviklingsarbeid, og sikrer gjennomføring ved å jobbe strategisk, målrettet og systematisk.

Personlige egenskaper vil vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • En viktig rolle med hensyn til å styrke og utvikle samisk identitet, språk og kultur – nasjonalt og internasjonalt
 • En utfordrende og interessant lederstilling som gir muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et engasjert arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Tverrfaglig samarbeid for erfarings- og kompetansedeling med Samisk videregående skole i Karasjok og andre skoler, og også kontakt med læringsinstitusjoner i urfolksnettverket WINHEC

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 0953 Rektor med lønnsspenn 82-87.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse for utdanning med 10 % per år, inntil kr 25 000, og særskilt skattefradrag

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og erfaring fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges

Politiattest etter Opplæringslovens bestemmelser vil bli avkrevd før tiltredelse.

I henhold til Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort, selv om søker har anmodet om unntak fra offentlighet. Dette blir du i så fall varslet om.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med styreleder Ingrid Hernes, tlf. 974 88 980, eller vår samarbeidspartner Bedriftskompetanse AS ved Mailinn Friis, tlf. 452 04 925.

Søknadsfrist

7. mars 2021

Kommune

Guovdageaidnu-Kautokeino

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Samisk videregående skole og reindriftsskole

Samisk videregående skole og reindriftsskole – JobbNorge – Rektor