Ved USN Handelshøyskole er det ledig en åremålstilling stilling som

Dekan ved fakultet for USN Handelshøyskole

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser. USN Handelshøyskolen har i dag 4500 studenter, 230 ansatte og er lokalisert på fem campus: , DrammenKongsbergRingerike og Vestfold. Campusspredning og -størrelse er en styrke når det gjelder regional samhandling og bidrag til kompetanse, utvikling og forskning.

USN har en samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrerthovedprofil. USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor-, masterutdanninger og årsstudier innenfor økonomi, markedsføring, ledelse, jus, IT, innovasjon, entreprenørskap, historie og samfunnsvitenskap. Tilbudsporteføljen og forskningen støtter opp under USNs strategiske hovedpilarer som et arbeidslivsorientert, bærekraftsfokusert og entreprenørielt universitet. Fakultetet tilbyr en doktorgradsutdanning i Marketing Management.

Vi søker en dekan som har relevant høyere faglig utdanning og kompetanse på fakultetets fagområder på førstestillingsnivå, fortrinnsvis doktorgrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene, kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet om formell førstestillingskompetanse. Det vil bli lagt vekt på oppnådde resultater fra lederstilling på tilsvarende nivå og ansvarsområde.

Den rette kandidaten har høye ambisjoner og et sterkt engasjement på universitetets vegne. Vi er et universitet i sterk utvikling, og vi ser etter en leder som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realisering av våre strategier.

Dekanen er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet, i samsvar med de rammer og pålegg som styret og rektor fastsetter. Dekanen har ansvar for å ivareta overordnet strategisk ledelse av fakultetets utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomhet, og bidra i utvikling og realisering av USNs overordnede strategier og mål.

Dekanen er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og revidere fakultetets studietilbud. Dekanen har i dag personal-, økonomi- og resultatansvar for fakultetet, og ansvar for at fakultetets samlede ressurser benyttes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av universitetsstyret og universitetets ledelse.

Rektor er daglig leder for universitetets faglige og administrative virksomhet. Myndighet tillagt stillingen som dekan er delegert fra rektor. Dekanen rapporterer til rektor og inngår i universitetets ledergruppe.

Dekan ved USN Handelshøyskolen skal ha hovedarbeidssted ved et av studiestedene fakultetet har virksomhet. Dekan ansettes på åremål for en periode på fire år fra 1. januar 2021.

USN er i utvikling og omorganisering, og det kan føre til at stillingens innhold, ansvars – og arbeidsområde kan bli endret i løpet av åremålsperioden. 

Vi søker etter en dekan som

 • ønsker å lede og utvikle fakultetets fagmiljø innen utdanning, forskning og formidling slik at universitetets strategier og faglige mål blir realisert,
 • kan styrke fakultetenes strategiske rolle,
 • sørger for enhetlige og forutsigbare rammevilkår for utdanning og forskning ved instituttene,
 • stimulerer og kvalitetssikrer utviklingen av utdanningsprogrammene og FoU-aktiviteten ved fakultetet,
 • følger opp sentrale vedtak og kvalitetssikrer gjennomføringen av disse på fakultets- og instituttnivå,
 • har gode lederegenskaper og kan vise til gode resultater fra lederstilling i en kunnskapsorganisasjon,
 • har erfaring fra forskningsledelse og/eller utdanningsledelse,
 • har erfaring med regionalt samarbeid og utviklingsarbeid,
 • har erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser,
 • har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og evne til å bidra til god intern og ekstern strategisk samhandling,
 • har evne til å motivere for faglig samarbeid mellom fag- og profesjonsområder og på tvers av studiesteder,
 • kan representere USN på relevante nasjonale og internasjonale politiske og faglige arenaer,
 • har et nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor høyere utdanning,
 • behersker norsk som daglig arbeidsspråk og har solide språklige ferdigheter i engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som dekan (stillingskode 1474) lønnes i lønnstrinn 88 – 95, som utgjør kr. 1 019 400 – 1 180 800 i året. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse, som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring, les mer på www.spk.no

Det gjøres oppmerksom på at stillingen omfattes av HTA § 13 (4) og derfor som hovedregel ikke gis rett til overtidsgodtgjørelse. Arbeidsgiver dekker kostnader til mobiltelefon og internettabonnement.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er styret for Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kandidater som er kvalifiserte til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal- eller etnisk bakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Vi gjør oppmerksom på at det gis åpning for å ta imot søkere også etter at søknadsfristen er utløpt.

Kontaktinformasjon

 • Rektor Petter Aasen, tlf 995 29 024 / 31 00 89 82, Petter.Aasen@usn.no
 • Capus AS ved Grete Andersen, tlf 91 13 70 05 / 22 94 11 00, Grete.Andersen@capus.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen  ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Velkommen til USN

Velkommen til USN

Om oss

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

 

Søknadsfrist

5. mai 2021

Kommune

Drammen Horten Kongsberg Midt-Telemark Ringerike

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Drammen, Vestfold, Bø, Ringerike eller Kongsberg

Dekan ved fakultet for USN Handelshøyskole – ID 203911 – Jobbnorge