Postdoktor og 2 stipendiatstillinger

Postdoktor og 2 stipendiatstillinger ved Senter for omsorgsforskning, Vest

Dette er Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen “Helse, funksjon og deltakelse”.

I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forsknings- området: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Senter for omsorgsforskning, vest, er et av høgskolens forskningssentre.Vi forsker på vilkår og utvikling av velferdstjenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgsektoren. Vår forskning gir kunnskap om og for tjenestene i et sammenlignende perspektiv, både lokalt og internasjonalt. Vi er et tverrfaglig forskningssenter, med særlig kompetanse på samfunnsvitenskaplig tilnærming.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en 1stilling som postdoktor og 2 stillinger som stipendiat ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV)

Om stillingene:

Det er ledig en stilling som postdoktor og to stillinger som stipendiat knyttet til forskningsprosjektet «From knowledge to action: Developing interventions to improve older adult care transitions between nursing homes and emergency wards” med oppstart 01.01.2022. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Stilling 1 er en to-årig åremålsstilling som postdoktor.

Stilling 2 er en fire-årig åremålsstilling som stipendiat.

Stilling 3 er en tre-årig åremålsstilling som stipendiat.

I stilling 2 og 3 skal stipendiaten inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på henholdsvis 4 eller 3 år. Til stilling 2 vil 25% av den fireårige stillingen utgjøre pliktarbeid.

Stipendiatstilling er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved SOFV, på Alrek helseklynge, ved Campus Bergen,  i tilsettingsperioden og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Om prosjektet

I dette prosjektet rettes søkelys mot pasientoverganger knyttet til akuttmedisinske tjenester for sykehjemsbeboere. Innleggelser i sykehus fra sykehjem er forbundet med stor risiko og mye lidelse for skrøpelige sykehjemspasienter. Svært mange opplever alvorlige fysiske og/eller psykiske plager knyttet til dette. Nær 60 % av norske sykehjemspasienter innlegges i sykehus årlig, og over 20 % re-innlegges innen 30 dager. Internasjonalt anses rundt halvparten av innleggelsene som unngåelige. Hovedmålet i dette prosjektet er å kartlegge samt forstå kontekster for pasientoverføringer for dagens sykehjemsbeboere og å undersøke muligheter for endret praksis. Prosjektet er tverrfaglig og multimetodisk, med anvendelse av deltakende observasjon, intervjuer, survey og registerdata. Fokus er primært på norske forhold, men innebærer også komparativ forskning knyttet til pasientoverganger for sykehjemsbeboere Manitoba, Canada, basert på etablert forskningssamarbeid med University of Manitoba. Andre samarbeidspartnere i prosjektet er NORCE Samfunn og NKLM NORCE. Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker: WP1: Contextualizing innovation ideas (intervjuundersøkelser og deltakende observasjon), WP2: Defining the who, when and where of nursing home to emergency ward transitions (registerdatastudier), og, WP3: Feasability studies (intervju- og spørreundersøkelser).

Postdoktor og stipendiatstillingene

POSTDOKTOR

Ansvars- og arbeidsområde

 • Bidra spesielt til arbeidspakke 3 (WP3) i prosjektet (feasability studie, anvendelse av et bredt utvalg av metoder for å undersøke betingelser og muligheter for en utdanningsintervensjon for helsepersonell i sykehjem for å forbedre praksis knyttet til pasientoverføringer)

Kvalifikasjoner

 • Avlagt relevant ph.d.-grad i samfunnsfag, helsefag eller humaniora eller ha levert avhandlingen til vurdering og fått fastsatt disputasdato
 • Det skal ikke være mer enn 5 år siden disputasdato
 • Erfaring med ulike forskningsmetoder knyttet til endrings- og implementerings- arbeid

 

STIPENDIATSTILLINGER

Ansvars- og arbeidsområde

 • Stilling 2: Bidra spesielt til arbeidspakke 2 (WP2) i prosjektet (undersøkelse av utbredelse av og karakteristika ved pasientoverføringer, bruk av registerdata) samt pliktarbeid ved SOFV, HVL
 • Stilling 3: Bidra spesielt til arbeidspakke 1 (WP1) i prosjektet (undersøkelse av stakeholders/interessenters handlingsbetingelser, erfaringer og synspunkter)
 • Gjennomføre et organisert ph.d.-løp ved HVLs forskerutdanning

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad i samfunnsfag, helsefag eller humaniora
 • Masteroppgave med karakteren B eller bedre. Oppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden godkjent senest fire uker etter fristen
 • Stilling 2: Erfaring med kvantitative forskningsmetoder, med særlig henblikk på registerdata-undersøkelser
 • Stilling 3: Erfaring med kvalitative forskningsmetoder

Vi legger vekt på internasjonalt samarbeid og det er ønskelig med et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

 

FOR ALLE STILLINGER

Ansvars- og arbeidsområde

 • Bidra generelt til det overordnede prosjektet
 • Delta på fellessamlinger og viktige fellesaktiviteter i prosjektet

Kvalifikasjoner

 • Relevant faglig bakgrunn i forhold til helse- og omsorgstjenesteforskning
 • Vitenskapelige publikasjoner utover oppnådd grad
 • Må beherske norsk/og eller skandinavisk språk
 • Gode språkkunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektsamarbeid
 • Faglig interesse for pasientoverføringer og samhandlingsproblematikk
 • Metodologisk åpenhet og evne til flerfaglig samarbeid
 • Erfaring med å gjennomføre spørreundersøkelser

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrighet og åpenhet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i forskerteam
 • Evne og interesse til å sette seg inn i nye problemstillinger og pespektiver
 • Interesse for å jobbe i et flerfaglig prosjekt.

Tilleggskrav

Søkeren skal legge fram en prosjektskisse (max. 5 sider) basert på hovedprosjektet sammen med søknaden, som inkluderer problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste. Prosjektskissen tillegges stor vekt i vurderingen. Søkere kan ta kontakt med hovedveileder Frode Fadnes Jakobsen for informasjon om hovedprosjektet.

Arbeidspakkebeskrivelsene kan tilsendes på forespørsel.

 

Ved bedømmelse av søknader blir hovedvekten lagt på innleverte vitenskapelige arbeider og prosjektskissen, samt gjennomførbarhet av forslag til publikasjoner. 

Prosjektskissen og søknaden skal skrives på engelsk.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen”  på denne siden og kryss av fo hvilken stilling du søker på.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

 • vitenskapelige arbeid (max 5) 
 • fullstendig publikasjonsliste
 • prosjektskisse
 • attester og vitnemål

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning  må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling

Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor og stipendiat er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1352 – postdoktor og stillingskode 1017 stipendiat.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Daglig leder Janne Bjorheim Bøe, tlf 55 58 56 90

2) Professor Frode Fadnes Jacobsen, tlf 55 58 72 12

Samspill, bærekraft og nyskaping

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider.

Søknadsfrist

1. oktober 2021

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Postdoktor og Stipendiat – Høgskulen på Vestlandet – Jobbnorge ID210213