Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Handelshøgskolen

Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Om stillingen

Vil du bidra til en gransking av nasjonal betydning?

Ved Sannhets- og forsoningskommisjonens sekretariat er det ledig en 100% midlertidig stilling som utreder/rådgiver. Kommisjonens sekretariat er plassert i Tromsø ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet. Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved Handelshøyskolen ved UiT, Campus Tromsø, med mulighet for å vurdere andre løsninger. Dersom andre løsninger er aktuelle vil dette i perioder innebære obligatorisk tilstedeværelse ved arbeidssted i Tromsø.

Stortinget nedsatte i juni 2018 Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Sannhets- og forsoningskommisjonen). Kommisjonens oppgave er å granske norske myndigheters fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Kommisjonen skal gjennomføre en historisk kartlegging, undersøke virkningene av fornorskingspolitikken frem til i dag og foreslå tiltak for videre forsoning. Kommisjonens utadrettede virksomhet innebærer mediekontakt, avviklingen av åpne møter, intervju av tidsvitner og møter med berørte grupper. Kommisjonens sammensetning, oppgaver, mandat og metode kan du finne her.

Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest og har varighet til 30. september 2022. Da stillingen innebærer gjennomføring av et samfunnsoppdrag med tidsavgrenset varighet vil vi anbefale ansatte i faste stillinger om å søke sin arbeidsgiver om permisjon under granskingen.

Sekretariatet består per i dag av sekretariatsleder, to utredere, en administrativ medarbeider i tillegg til to studentassistenter. Sekretariatet bistår kommisjonen faglig, og tilrettelegger for kommisjonens oppsøkende virksomhet. I tillegg utfører sekretariatet administrative oppgaver. Sekretariatet vil forestå avsluttende oppgaver etter at kommisjonens arbeid er ferdigstilt.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer i hovedsak skriftliggjøring av kommisjonens rapport. I tillegg vil du jobbe med utarbeidelse av faglige utredninger, drøftingsnotater samt drive med informasjonsinnhenting. Dette omfatter blant annet arkivgransking, analyser og arkivering av kildemateriale. Andre administrative oppgaver kan tilkomme. En del reisevirksomhet som ledd i kommisjonens arbeid må påregnes

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad, tlf. 776 46 091, epost: liss-ellen.ramstad@uit.no. Spørsmål om arbeidsmiljø, arbeidssted o.l. rettes til kontorsjef Inger Janne Johansen, tlf. 77646006, epost: inger.j.johansen@uit.no.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på minimum masternivå
 • dokumentert erfaring fra forsknings- eller utredningsarbeid. Erfaring med temaer som omfattes av kommisjonens arbeid er en fordel
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Det er en fordel med kompetanse på samisk, kvensk eller finsk språk
 • kjennskap til samisk, kvensk/norskfinsk eller skogfinsk kultur
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • analytiske evner

Vi tilbyr

 • Utfordrende og faglig stimulerende oppgaver knyttet til et kommisjonsarbeid av stor nasjonal betydning
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Buorisboahtem! – Buoristbåhtem! – Tervettulema! – Buresboahtin! – Velkommen som søker!

UiT - Drivkraft i Nord

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.

Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Søknadsfrist

6. desember 2020

Kommune

Tromsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen – UiT