Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Opptak til fengselsbetjentutdanningens kull H2021

Les hele utlysningsteksten nøye. Søknadsprosessen er endret fra tidligere år.

For å ha komplett søknad må du registrere CV og søknadstekst i Jobbnorge ved å trykke knappen “Søk stillingen” øverst i annonsen. Deretter må du søke via Søknadsweb og laste opp dokumentasjonen der.

Trykk her for å komme til Søknadsweb

Vil du bli fengselsbetjent?

Stilling som aspirant ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Fengselsbetjentutdanningen på KRUS lyser nå ut aspirantstillinger med studiestart i august 2021. Dette er en toårig, lønnet utdanning. Som ferdig utdannet er man kvalifisert for arbeid ved fengsler og friomsorgskontor. Stillingen passer for deg som ønsker en variert og utfordrende hverdag og som motiveres av å bidra til endring. Som fengselsbetjent får du ansvar for sikkerheten til innsatte og domfelte, og du er med på å påvirke deres hverdag. Du må balansere det å vise omsorg og utøve makt. Du skal også bidra til å sikre kolleger og samarbeidspartnere et godt og trygt arbeidsmiljø.

Om utdanningen

Utdanningen preges av den vitenskapelige og erfaringsbaserte kompetansen som finnes nasjonalt og internasjonalt innen straffegjennomføring og tilbakeføringsarbeid. Jobben som fengselsbetjent stiller i tillegg store krav til personlig egnethet og modenhet, ettersom arbeidet både innebærer omsorg og makt- og myndighetsutøvelse overfor mennesker som er i en vanskelig situasjon. Som fengselsbetjent skal du sette grenser når det er nødvendig, være en god rollemodell og legge til rette for endring gjennom samarbeid med både domfelte og tverrfaglige samarbeidspartnere. Fengselsbetjentyrket er fylt med utfordringer og som aspirant vil du lære mye om både deg selv og andre mennesker.

Fengselsbetjentutdanningen er en toårig høgskoleutdanning som gir 120 studiepoeng og tittelen “høgskolekandidat i straffegjennomføring”. Utdanningen består av to teoretiske semestre ved KRUS på Lillestrøm, og to semestre med praktisk-teoretisk opplæring i fengsel. Etter utdanningen er det et obligatorisk pliktår som fengselsbetjent i full stilling i kriminalomsorgen. Dersom du ønsker en bachelorgrad, tilbyr KRUS også et påbyggingsstudium på 60 studiepoeng, som gir graden Bachelor i straffegjennomføring. Du kan søke på dette studiet etter gjennomført plikttjeneste.

Hele fengelsbetjentutdanningen, inkludert plikttjeneste, er prøvetid og aspirantene ansettes midlertidig. Utdanningen er lønnet og har uniformsplikt. Egnethet er svært viktig i dette yrket, og tjenesteutførelse og holdninger blir vurdert gjennom hele studiet.

Opptakskrav

Du må:

 • ha en vandel det ikke er noe å utsette på. Uttømmende politiattest vil bli etterspurt på et senere tidspunkt i opptaksprosessen
 • være 20 år eller eldre i opptaksåret
 • ha generell studiekompetanse
 • søkere uten generell studiekompetanse, og som er 25 år eller eldre i opptaksåret, kan vurderes som kvalifisert på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må ha bestått eksamen i norsk hovedmål, skriftlig (393 timer) og ha minimum 5 års relevant yrkespraksis. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende. Søkere som ikke har hatt mulighet til å gjennomføre praksis pga. sykdom eller lignende, kan søke om unntak fra kravet om 5 års praksis.
 • ha førerkort klasse B for personbil med manuelt gir
 • ha god helse, se medisinsk regelverk
 • bestå fysisk funksjonstest
 • være personlig egnet for arbeid i kriminalomsorgen. Dette vurderes gjennom søknad og intervju.

Det er en fordel om du også har:  

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • relevant arbeidserfaring
 • utdanning fra høgskole/universitet
 • kjennskap til andre språk og kulturer, deriblant samisk

Personlig egnethet

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Vi ser derfor etter deg som har gode samarbeidsferdigheter og er åpen og inkluderende. Samtidig må du evne å sette grenser og tenke kritisk.  Du er kjent med kriminalomsorgens samfunnsoppdrag og dine holdninger og verdier er i tråd med kriminalomsorgens verdier: Åpenhet, nytenkning og trygghet. Modenhet og personlige egenskaper blir vektlagt.

Personlig egnethet for yrket blir vurdert på bakgrunn av alle opplysninger som fremkommer i søknads- og opptaksprosessen, inkludert intervju og opptaksdagen. Utfyllende informasjon om opptakskravene finnes på våre hjemmesider.

Utdanningsforløp

Første og fjerde semester er teorisemestre med arbeidstid på dagtid ved høgskolen. Semester to og tre er praktisk-teoretiske semestre som gjennomføres ved ett av våre opplæringsfengsler, som er fordelt over hele landet. Disse semestrene inneholder både teoriundervisning på dagtid, og veiledet praksisopplæring i turnustjeneste med arbeid på kvelden, helgedager og enkelte netter.

Plikttjenesten starter etter endt utdanning i juni 2023. Fordelingen til denne skjer etter en søknadsprosess som tar utgangspunkt i kriminalomsorgens bemanningsbehov.

Du må regne med å flytte for å gjennomføre praktiske-teoretiske semestre og pliktår.

Lønn under utdanning

Stillingen lønnes i stillingskode 1429 fra kr. 312 600 – 360 300 pr. år, ut fra ansiennitet. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene. Endelig lønnsinnplassering blir fastsatt ut fra en ansiennitetsberegning ved oppstart av utdanningen.

Vil du bli fengselsbetjent?

Søknads- og opptaksprosess

For å ha komplett søknad må du gjennom tre steg:

1.       Registrer CV og skriv søknadstekst i Jobbnorge ved å trykke knappen “Søk stillingen” øverst i annonsen.  Her er det ikke nødvendig å laste opp vedlegg.

2.       Klikk på  lenken til søknadsweb. Lenken ligger  øverst i annonsen. Her lager du en profil, og laster opp alle vedlegg, inkludert søknadstekst.

3.       Fyll ut følgebrev som sendes sammen med egen- og legeerklæring. Disse dokumentene finner du på våre hjemmesider. Hvis du har en medisinsk diagnose som krever spesialisterklæring i henhold til våre medisinske krav, skal dette sendes sammen med egen- og legeerklæring i brevpost. Denne dokumentasjonen sendes samlet med brevpost grunnet sensitive personopplysninger. 

Frist for innsending følgebrev og egen- og legeerklæring er 20. mars.
Adresse: Opptak KRUS, postboks 1, 2001 Lillestrøm.

Det er kun dokumentert kompetanse som blir vurdert, og vitnemål og øvrig dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb.  I midten av april innkalles de best kvalifiserte søkerne til opptaksprøver. Opptaksprøven blir gjennomført i perioden fra slutten av april til midten av juni. Opptaksprøven vil bli gjennomført ved KRUS i Lillestrøm dersom dette er mulig med tanke på smittevern. Alternativt vil intervju skje på Teams.

Les mer om søknadsprosessen på våre hjemmesider.

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn: Åpenhet, nytenkning og trygghet.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Grunnet det personalpolitiske målet om å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med flerkulturell- og/eller annen språkkompetanse til å søke stillingene. Vi søker også spesielt etter kandidater som behersker samiske språk. Uansett bakgrunn må minimumskravene være tilfredsstilt.

Kommunikasjon mellom den enkelte søker og KRUS vil fortrinnsvis foregå ved bruk av e-post. Vær derfor nøye ved registrering av riktig epostadresse i Søknadsweb. Kontroller spam-/søppelpostfilter dersom du ikke har mottatt en forventet e-post fra oss.

Alle søkere mottar svar på e-post fra KRUS innen slutten av april 2021.

For ytterligere informasjon om utdanningen, fysisk funksjonstest, søknads- og opptaksprosess, se vår hjemmeside www.krus.no, eller kontakt oss pr. e-post til opptak@krus.no.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor. Les mer om kriminalomsorgen her

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er utdannings- og kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver forsknings- og utviklingsarbeid og tilbyr videreutdanning for kriminalomsorgens ansatte. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på nettsiden: www.krus.no.

Søknadsfrist

1. mars 2021

Kommune

Lillestrøm

Omfang

Heltid (180 stillinger)

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Opptak til fengselsbetjentutdanningens kull – KRUS – Jobbnorge