Frantz - Datadrevet rekruttering

Spesialutsending – Forsvarsdepartementet – Jobbnorge

Spesialutsending

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Engasjement som spesialutsending fra Forsvarsdepartementet til det NATO-akkrediterte Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE).

Norge ble i 2018 medlem av NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) i Tallinn, Estland. I den forbindelse er det ledig et engasjement som spesialutsending fra Forsvarsdepartementet (FD) for en periode på inntil tre år. Dette er en spennende internasjonal jobbmulighet innen forsvar mot digitale trusler! Stillingens arbeidsoppgaver fastsettes av CCDCOE, men utsendingen vil rapportere jevnlig til Norge ved Forsvarsdepartementet (FD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Utenriksdepartementet (UD). Gitt det nære sivil-militære samarbeidet, og betydningen av senterets arbeid for begge sektorer i Norge, legges det opp til en rotasjon mellom personell fra militær og sivil sektor. I denne omgangen søkes det etter personer med erfaring fra sivil sektor med relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Senteret skal bemannes av ansatte med ulik kompetanseprofil innen cyberområdet fra flere nasjoner. Hvilken kompetanse Norge skal bidra med er ikke fastlagt og vil kunne påvirkes av kandidatens kompetanse og erfaring. De aktuelle fagområdene er strategi og juss. Det kan i spesielle tilfeller være aktuelt med ansettelse innen andre fagområder.

Engasjementet utlyses som sivil stilling som seniorrådgiver. Stillingen administreres av FD på vegne av FD, JD og UD. FD vil være formell arbeidsgiver i perioden. Stillingen vil i det daglige rapportere til CCDCOE (https://ccdcoe.org/contact/)

Kvalifikasjoner og egenskaper

For alle fagområder kreves:

  • Meget gode engelskkunnskaper (det kreves nivå i henhold til STANAG 3-3-3-3, eller tilsvarende),
  • God innsikt i de relevante sektorene på direktoratsnivå, etatsledelsesnivå og/eller departementsnivå
  • Minimum 5- års praktisk erfaring med arbeid innenfor digital sikkerhet
  • Grunnleggende kunnskap om NATOs arbeid med forsvar mot digitale trusler
  • Relevant kunnskap innen CCDCOEs fagområder

Spesifikke krav knyttet til det enkelte fagområde er beskrevet i det følgende. Søkere som har relevant bakgrunn fra justissektoren, utenrikstjenesten og/eller forsvarssektoren vil være særlig aktuelle.

Fagområde I: Strategi

Innen strategiområdet er det aktuelle ledige analysestillinger som primært vil arbeide med cybersikkerhetsaspekter på strategisk nivå (herunder nasjonale strategier), aspekter knyttet til trusler, policy innen militær sektor og for kritisk infrastruktur, bidrag til utvikling av NATOs konsepter, strategier og doktriner på området, samt bidra til kursvirksomhet og øvelser.

For denne typen stilling kreves minimum en mastergrad i statsvitenskapelige fag eller informasjonsteknologi (primært informasjonssikkerhet), samt minimum 5 års arbeidserfaring, herunder relatert til strategi/doktrineutvikling. Videre kreves god kunnskap innen cybersikkerhetsområdet på militær side eller knyttet til nasjonal kritisk infrastruktur, og praktisk erfaring med policyevaluering og/eller analysearbeid.

Fagområde II: Juss

Innen dette fagområdet er det aktuelle ledige stillinger som primært vil arbeide med forskning, analyse og konsultasjoner med NATO og allierte aktører innen internasjonal rett på cybersikkerhetsområdet, samt analyser av ulike lands praksis og normutvikling innen cyberdomenet. Stillingen vil også bl.a. bidra med planlegging, ledelse og støtte til senterets cyberprosjekter som fagekspert, samt med akademiske publikasjoner, foredrag og undervisningsvirksomhet.

For denne typen stilling kreves minimum en mastergrad i rettsvitenskap, gjerne med spesialisering innenfor internasjonal rett eller andre relevante juridiske fag innenfor cybersikkerhet, samt minimum 5 års praktisk erfaring innen nasjonal og/eller internasjonal cybersikkerhet, herunder norm- eller konseptutvikling i det digitale domenet. Det stilles høye krav til samarbeidsevne, selvstendighet, og dyktighet i forhandlinger. Det er ønskelig at søker har, har noe teknisk innsikt om informasjonsteknologi eller cybersikkerhet, og har publisert akademisk internasjonale juridiske publikasjoner.

Øvrig fagområder:

I spesielle tilfeller kan det også vurderes å ansette en person innen øvrige av senterets fagområder, som er teknologi, operasjoner, samt utdanning og trening.

Innen teknologiområdet kan det ansettes lavere militær grad (OF 2/3 eller sivil stilling). En stilling her krever dyp teknisk innsikt.

Innen operasjoner vil det stilles høye krav til erfaring og kunnskap innen (militær) operasjonsplanlegging på cyberområdet.  

Innen utdanning og trening vil det stilles krav til erfaring og kompetanse innen erfaringshåndtering.

Egenskaper:

Personlig egnethet vil bli vektlagt, spesielt samarbeidsevner og kommunikasjon. Det er også ønskelig at vedkommende har erfaring med internasjonalt samarbeid.

Vi tilbyr

Engasjementet utlyses med lønn kr. 565 500 – 695 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Stillingen har tjenestested Tallin, Estland. Det tilstås kompensasjon etter Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO staber og andre enheter (NATO avtalen). Det tilstås utetillegg samt fri bolig.

Lenke til NATO-avtalen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale-om-okonomiske-vilkar-for-personell-som-tjenestegjor-ved-stasjoner-nato-staber-og-andre-enheter-i-utlandet/id2485501/

Annen informasjon

Engasjementet utlyses som sivil stilling (tilsettes som seniorrådgiver). Stillingen administreres av FD på vegne av FD, JD og UD. FD vil være formell arbeidsgiver i perioden. Stillingen vil i det daglige rapportere til CCDCOE.

Søknad med oppdatert CV merkes med FD nr. 21/03 og sendes elektronisk via FDs jobbportal www.regjeringen.no/fd innen 19. februar 2021.

Nærmere informasjon om stillingen ved seniorrådgiver Finn Joachim Ruge (Finn-Joachim.Ruge@fd.dep.no), avdelingsdirektør Ole Felix Dahl (Ole-Felix.Dahl@fd.dep.no) eller fagdirektør Robin Bakke (Robin.Bakke@jd.dep.no),

Det kreves at søker innehar gyldig sikkerhetsklarering eller kan sikkerhetsklareres til HEMMELIG / NATO SECRET.

Søknad og oppdatert CV merket med FD nr. 21/03 med vedlegg sendes elektronisk innen 5. mars 2021via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her

Engasjement som spesialutsending fra Forsvarsdepartementet til det NATO-akkrediterte Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE).

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Søknadsfrist

5. mars 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Engasjement

Arbeidssted

Tallin, Estland

Spesialutsending – Forsvarsdepartementet – Jobbnorge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top