Rådgjevar/seniorrådgjevar - reiseliv

Innovasjon og næringsutvikling

Vi søker ein dyktig medarbeidar som har lyst til å utvikle reiselivet i Vestland. Arbeidet skjer i nært samarbeid med reiselivsnæringa, Innovasjon Norge, Fylkesmannen og dei andre fylkeskommunane på Vestlandet. Saman arbeider vi for å styrke verdiskapinga innan reiselivet og skape gode opplevingar for dei tilreisande. Samstundes tek vi vare på klima, natur og lokalsamfunna våre. Vestlandsfylka har forma eit felles framtidsbilete for 2030 som, saman med handlingsplanane våre, set mål og retning for arbeidet med å utvikle eit berekraftige reiseliv.

Seksjon for naturressursar, landbruk og reiseliv inngår i avdeling for innovasjon og næringsutvikling. I seksjonen arbeider vi også med program for lokalsamfunnsutvikling, landbruk, marin sektor, vassforvaltning, vilt og mineral. Fellesnemnaren for arbeidet er å utvikle samfunna våre og forvalte naturressursane på ein god måte. Arbeidsoppgåvene dine vil hovudsakleg vere knytt til reiseliv, og som ein del av dette vil du også  arbeide tverrfagleg for å utvikle lokalsamfunna våre. 

100 % fast stilling.

Arbeidsoppgåver
Dei viktigaste arbeidsoppgåvene er:

 • Utvikle eit berekraftig reiseliv for framtida
 • Arbeid i kryssingspunktet mellom reiseliv, mat, landbruk, kultur og lokalsamfunnsutvikling
 • Utgreiing, sakshandsaming og rådgjeving
 • Prosjektretta arbeid som fylkeskommunen leiar eller er med på
 • Samarbeid med dei andre vestlandsfylka
 • Utvikle strategiar og handlingsplanar
 • Arrangere og delta på samlingar, nettverk og konferansar
 • Bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving innan reiseliv
 • Følgje opp prosjekt som fylkeskommunen har gjeve midlar til
 • Noko administrativt arbeid i samband med drift av seksjonen

Kvalifikasjonar
Den som vert tilsett må ha:

 • Høgare utdanning innan reiseliv, økonomi eller samfunnsfagleg studieretning, helst på masternivå. Kravet til utdanningsretning kan fråvikast for søkjarar som har
  særs god og relevant praksis.
 • God framstillingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg.
 • Eit godt engasjement for fagområdet.

Det er ein føremon med:

 • Erfaring frå reiselivsretta arbeid
 • Kjennskap til offentleg forvaltning

Personlege eigenskapar
Den som vert tilsett må i tillegg kunne vise til desse eigenskapane:

 • Strukturert og sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Stor arbeidskapasitet
 • Sterk evne til gjennomføring
 • God på planlegging
 • Kreativ og løysingsorientert

Vi tilbyr

 • Allsidige og krevjande arbeidsoppgåver med mykje ekstern kontakt
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande fagmiljø
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

Andre opplysningar:
Arbeidsstad er i fylkeshuset i Leikanger. Du må rekne med noko reising.

Dersom du har spørsmål, ta gjerne ein prat med kontaktperson.

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.
Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Arbeidsstad
Askedalen 2, 6863 Leikanger

Kontaktinformasjon:
Endre Høgalmen, seksjonssjef, 952 07 789, endre.hogalmen@vlfk.no

Søknadsfrist: 7. september 2020

Vestland fylkeskommune – Rådgjevar/seniorrådgjevar reiseliv