Brenner du for en bærekraftig forvaltning av matjorda vår?

Overingeniør/senioringeniør - jordkartlegging

Nøkkelinformasjon

Vi har behov for å utvide vår gruppe av engasjerte og dedikerte medarbeidere for å imøtekomme samfunnets økte etterspørsel etter relevant og pålitelig informasjon om jordressursen. Du får bidra i jordkartleggingsprogrammet som består av alt fra datafangst og dataforvaltning til bearbeiding, analyser og formidling. I tillegg vil du kunne delta i oppdrag, utredninger og forskningsprosjekter der resultatene fra jordkartleggingsprogrammet benyttes. 

Stillingen innebærer årlig feltarbeid (jordsmonnkartlegging) i ulike deler av landet, 8-10 uker per år.

Stillingen er plassert i divisjon Kart og Statistikk, avdeling Jordkartlegging, arbeidssted Ås.

Beskrivelse av stillingen og hovedoppgaver

Kunnskap om jordsmonnets egenskaper er viktig for en god forvaltning av jordressursen. Det norske jordkartleggingsprogrammet er selve grunnlaget for kunnskapsbaserte beslutninger om jordressursen. Kunnskapsgrunnlaget er svært etterspurt, fra mange ulike brukergrupper og til mange ulike bruksområder. 
Hovedoppgaver:

 • Være fagspesialist i jordkartleggingsprogrammet (særlig innen jordsmonnets egenskaper, jordklassifikasjon, utarbeidelse av produkter/temakart)
 • Bidra i videreutvikling av standardisering/kalibrering i jordsmonnkartleggingen, inkludert veiledning av jordkartleggere i jordsmonnkartleggingen
 • Være en pådriver for bruk av jordsmonndata fra jordkartleggingen i nye, etterspurte problemstillinger, særlig knyttet til et jordbruk i endring
 • Være en bidragsyter for innhenting av relevante oppdrag, prosjekter og utredninger
 • Gjennomføre og levere på avdelingenes oppdrag, prosjekter og utredninger

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på mastergradsnivå innen jordfag
 • Erfaring i prosjektledelse
 • Flytende norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Ha mulighet for / være i stand til å utøve feltarbeid i lengre perioder
 • Førerkort for personbil

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med å se sammenhenger mellom jordsmonnets egenskaper og de ulike problemstillingene som jordbruket står overfor
 • Erfaring med forsknings-, oppdrags- og utredningsarbeid
 • Kunnskap om forvaltningens og/eller næringens behov for kunnskap om jordsmonnet

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe konsentrert, systematisk og målrettet når det trengs, men også mulighet for fleksibilitet
 • God gjennomførings- og leveranseevne
 • Gode samarbeidsevner, både med interne og eksterne aktører
 • Kreativitet og initiativ – til å utarbeide søknader og tilbud, samt å utvikle prosjekter

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som overingeniør/senioringeniør kode 1087/1181, lønnstrinn 53-68 (kr 474.500 – 618.600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder Siri Svendgård-Stokke, tlf. 478 14 011.

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, “søk stillingen”.
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.
Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om NIBIO og avdelingen

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Avdeling Jordkartlegging har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jord på dyrket mark. Resultatet av kartleggingen publiseres på NIBIOs kartportal Kilden i form av temakart. Sentrale aktiviteter er planlegging og utføring av selve jordkartleggingen og utarbeiding av ulike temakart. En vesentlig del av virksomheten består også av å formidle til ulike brukergrupper i næring og forvaltning. Avdelingen er involvert i ulike forsknings- og utredningsprosjekter, og har et ansvar for internasjonal rapportering av jordsmonndata. 

Søknadsfrist

16. mai 2021

Kommune

Ås

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Ås

Overingeniør/senioringeniør -jordkartlegging – NIBIO – Jobbnorge