Rådgivere i klima og miljø: vikariat og fast stilling

Nordland fylkeskommune søker 2 klima- og miljørådgivere 

I Nordland fylke er ambisjonen å kutte klimagassutslippene med 60 pst fram mot 2030 sammenlignet med 2009. Dette krever en offensiv satsing hvor fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsutvikler.  

Nordland fylkeskommune søker deg som har kunnskap og forståelse om klima og natur, hvordan klimaendringer påvirker hvordan vi bygger og bor, og hvordan vi kan omstille samfunnet for å nå klimamålene. Vi leter etter deg med talent og interesse for å lede målrettet klimaplanlegging og nettverksarbeid, og ser mulighetene i hva det grønne skiftet gir for Nordland i private og offentlige virksomheter.

Om stillingene 
Fylkeskommunen har ledig en 100% fast stilling og et vikariat ut 2023 som rådgivere i klima og miljø.
Snarlig tiltredelse er ønskelig

I vikariatet som rådgiver for klima og miljø i Nordland fylkeskommune får du jobbe med regional og kommunal klimaplanlegging, klimakommunikasjon, klimaregnskap og klimabudsjett internt i fylkeskommunen, gjennomføring av prosjektet Klimapartner, veiledning av kommuner innen klima- og miljøarbeid og selvfølgelig utvikling av dette viktige og spennende fagfeltet.  

En stor del av oppgavene i den faste stillingen er å ha ansvar for Klimapartner i Nordland. Klimapartner er et nettverk av bedrifter og offentlige virksomheter som samarbeider om å realisere overgangen til lavutslippssamfunnet. I den faste stillingen skal du også jobbe med overordna klimaplanlegging og oppfølging av regional plan for klima- og miljø.  

Stillingene er i dag lagt til faggruppa for plan, klima og naturressurser, i avdeling for samfunnsutvikling. I tillegg til klima og miljø, har faggruppa ansvar for analyse, statistikk og kart, planlegging, naturressurser, energisaker, og vannforvaltning. I faggruppa er det godt sosialt og faglig fellesskap hvor vi jobber tett sammen om å løse mange viktige oppgaver. 

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Samarbeid med politisk ledelse om gjennomføring av en offensiv klima- og miljøpolitikk.  
 • Bidra til utvikling av fagfeltet, prøve ut nye satsinger og tiltak.  
 • Overordnet regional klimaplanlegging, oppfølging av regional plan for klima og miljø.  
 • Bidra til det interne arbeidet med klima og miljø, slik som klimaregnskap og klimabudsjett  
 • Klimakommunikasjon og veilede kommuner og andre innen klima- og miljøarbeid  
 • Delta i nettverk og samarbeid med kommuner, næringslivsaktører, organisasjoner og andre relevante samarbeidspartnere. 
 • Tilskuddsforvaltning og politisk saksbehandling. 
 • Daglig drift og videre utvikling av Klimapartnere i Nordland. Dette innebærer bla. å gi råd og være en sparringspartner, koblingsboks og igangsetter for medlemmene i partnerskapet. Det skal gjennomføres arrangementer og faglige samlinger, samt rekruttere nye medlemmer.  
 • En del reisevirksomhet må regnes med. 

Fagområdet er i rask utvikling og oppgavene i stillingene vil kunne endres. Konkret oppgavefordeling vil avklares med de som blir ansatt.  

Utdanning og erfaring:  

 • Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Det er ønskelig med master eller tilsvarende, men relevant arbeidserfaring kan veie opp for utdanningskravet.  
 • Kunnskap om klimaregnskap, grønn omstilling og grønn forretningsutvikling. 
 • Relevant yrkeserfaring og/eller engasjement innen klima og miljø, er ønskelig.   
 • Erfaring med prosjektledelse er ønskelig til den faste stillingen. 
 • Kommunikasjonserfaring er ønskelig. Herunder bl.a. erfaringer med bruk av sosiale medier, publiseringer på nett og utarbeidelse av skriftlige notater og saksframlegg. 
 • Fortrolig med digitale verktøy. 

Personlige egenskaper: 

 • Du bygger gode relasjoner, sprer entusiasme og får ulike parter til å jobbe for et felles mål.  
 • Du har strategiske evner og jobber kunnskapsbasert. 
 • Du har stort engasjement for å løse klima- og miljøutfordringene 
 • Du er interessert i å finne løsninger på utfordringer og kommer gjerne med nye forslag.  
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Du liker å skrive. 
 • Du har forståelse for fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og politiske system 
 • Du tar ansvar for oppgaver og får dem gjennomført innenfor avtalte frister.  
 • Du bidrar gjerne til både det faglige og sosiale fellesskapet.  
 • Personlig egnethet vil vektlegges. 

Arbeidssted:  
Arbeidssted er fylkeshuset i Bodø  

Sentrale nettsider og dokumenter: 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø  
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet  
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale   
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår  
 • Treningsrom, bedriftsidrettslag og trening i arbeidstiden.  
 • Gode muligheter for kompetanseheving og deltakelse på kurs og konferanser. 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 
Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Søknadsfrist

11.09.2022

Avdeling

Nordland fylkeskommune – Samfunnsutvikling

Hjemmeside
Kontakt
Silje Charlotta Wästlund 
Faggruppeleder for plan, klima og naturressurser
478 34 942
 
Charlotte Lassen 
Rådgiver klima
 
908 52 573
Følg oss

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, nordland fagskole, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.

Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Se våre nettsider

2 klima- og miljørådgivere – Nordland fylkeskommune