Vil du bli en del av Statens naturoppsyn? Vi har flere spennende stillinger ledig i Finnmark, Trøndelag, Agder og Rogaland.

Rådgivere/seniorrådgivere – SNO

Lakselv

Stillingen ligger i seksjon naturbruk som har 12 medarbeidere.

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er verneområdeoppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i verneområder, kulturminneoppsyn, motorferdseloppsyn, lakseoppsyn og jaktoppsyn.

Stillingen er lokalisert i Lakselv.

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Les mer >>>

Nils Kristian Grønvik

Namdalen

Stillingen ligger i seksjon rovvilttiltak og seksjonen har ansvar for operative tiltak i gjennomføringen av gjeldende rovviltpolitikk. Seksjonen har per i dag 11 medarbeidere. De viktigste arbeidsoppgavene er å forebygge og forhindre miljøkriminalitet rettet mot store rovdyr, gjennomføring av fellingsoppdrag, bistand, veiledning og kursing av skadefellingslag og lisens- og kvotejegere, samt evaluering av særlige rovviltsituasjoner. Gjennomføring av særlige rovviltoppdrag, for eksempel forvaltningsmerking, ligger også til seksjonen.

Det primære geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er i nordre deler av Trøndelag (Steinkjer-Namdal regionen).

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Ler mer >>>

Emil Halvorsrud

Midtre Gauldal, Røros, Holtålen

Stillingen ligger i seksjon rovvilttiltak og seksjonen har ansvar for operative tiltak i gjennomføringen av gjeldende rovviltpolitikk. Seksjonen har per i dag 11 medarbeidere. De viktigste arbeidsoppgavene er å forebygge og forhindre miljøkriminalitet rettet mot store rovdyr, gjennomføring av fellingsoppdrag, bistand, veiledning og kursing av skadefellingslag og lisens- og kvotejegere, samt evaluering av særlige rovviltsituasjoner. Gjennomføring av særlige rovviltoppdrag, for eksempel forvaltningsmerking, ligger også til seksjonen.

Det primære geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er i søndre deler av Trøndelag (Midtre Gauldal-Røros-regionen).

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Les mer >>>

Emil Halvorsrud

Setesdal

Stillingen ligger i seksjon Tilsyn innland, som blant annet har ansvar for naturoppsyn i verneområder og motorferdsel i utmark. Vi bidrar også inn i oppsynsoppgaver på tvers av SNO sine ansvarsområder. Seksjonen har 15 medarbeidere.

Det primære geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er i Setesdalsområdet.

Søknadsfrist: 24. januar 2021

Les mer >>>

Peter Hermansen

Kysten vest i Agder og sør i Rogaland

Stillingen ligger i seksjon naturbruk som har 12 medarbeidere.

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er verneområdeoppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i verneområder, kulturminneoppsyn, motorferdseloppsyn, lakseoppsyn og jaktoppsyn.

Det primære geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er i vestre del av Agder og sørlige deler av Rogaland.

Søknadsfrist: 24. januar 2021

Les mer >>>

Statens naturoppsyn

SNO er en avdeling i Miljødirektoratet og er direktoratets operative feltorgan. Vi fører tilsyn med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt gjennom kontroll, informasjon og veiledning, og arbeider med registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging i naturen. 

Vi søker erfarne og selvstendige medarbeider som blir motivert av Statens naturoppsyn (SNO) sine arbeidsoppgaver, og som har lyst til å jobbe med sentrale oppsynsoppgaver på flere fagfelt.

Rådgivere/seniorrådgivere – Statens naturoppsyn – Jobbnorge