Vil du jobbe med budsjett og finansiering?

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning (EIE) har ansvaret for etatsstyringen av statlige høyskoler og universiteter, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, NOKUT, Forskningsrådet, de nasjonale forskningsetiske komiteene og NUPI, samt ansvaret for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren.Avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av tilskuddene til og politikken overfor private høyskoler. Avdelingen har ansvar for oppfølging av byggeprosjekter og leiesaker i universitets- og høyskolesektoren. Videre har avdelingen ansvaret for studentvelferd og for studentsamskipnadene inklusive studentboliger. Avdelingen har fire seksjoner: Seksjon for finansiering, Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd, Seksjon for strategi og utvikling og Seksjon for styring.

Seksjon for finansiering (SFF) har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp avdelingens arbeid med de årlige statsbudsjettene og finansieringen av universiteter, statlige og private høyskoler og andre aktører innenfor høyere utdanning og forskning, som får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet. Den har også ansvar for finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Arbeidet med finansiering og insentiver for god forvaltning av leie- og byggeprosjekter for universiteter og høyskoler ligger også til seksjonen. Seksjonen koordinerer også avdelingens arbeid med budsjettproposisjoner på området høyere utdanning og forskning. Medarbeiderne i seksjonen samarbeider om oppgaver og ansvarsområder. Seksjonen har kontinuerlig arbeidet med effektivisering og forenklinger i den grad det er mulig innenfor et komplekst felt og anser at det potensialet er tatt ut allerede.

Om stillingen

Det er ledig et vikariat som førstekonsulent/rådgiver med varighet til og med 31. oktober 2022 i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning, i Seksjon for finansiering.

Stillingen omfatter å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og finansiering rettet mot universiteter, høyskoler og andre aktører innenfor høyere utdanning og forskning. Denne stillingen gir en stor mulighet til å lære mye om forhold til regjeringen og Stortinget og statsforvaltningen gjennom arbeidet i seksjonen. Den som ansettes vil få en variert arbeidshverdag og hyggelige kollegaer.

Vi søker en medarbeider med gode analytiske evner, som tar ansvar og liker både å arbeide selvstendig og i godt samarbeid med andre. Medarbeideren lærer raskt, deler kunnskap og er interessert i politikkutvikling for høyere utdanning og forskning. Det legges vekt på at medarbeiderne bidrar til å utvikle hvordan arbeid og oppgaver løses, gjennom tillit og ansvar og kvalitetssikring mellom medarbeiderne.

Seksjonen arbeider svært mye på tvers med ulike oppgaver, og det er mye som skjer på politikkområdet høyere utdanning og forskning, styring og finansiering av sektoren.

Seksjon bidrar i arbeid med finansieringssystemet for sektoren, langtidsplaner for forskning og høyere utdanning, dimensjonering av utdanningskapasitet m.m.)

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby mange interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø, herunder:

 • Vurdere satsingsforslag og budsjettsøknader fra aktørene i universitets- og høyskolesektoren
 • Utarbeide budsjettforslag og proposisjoner til regjering og Storting
 • Følge opp de årlige budsjettbevilgningene til aktørene i høyere utdannings- og forskningssektoren
 • Følge opp rapportering på oppnådde resultater
 • Ha dialog og samarbeid med sektoren og øvrige aktører eksternt og internt i departementet

Andre oppgaver innenfor seksjonens/avdelingens portefølje kan være aktuelt.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarende realkompetanse, innenfor økonomi eller samfunnsvitenskap
 • Gode analytiske evner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter
 • God tallforståelse og erfaring med bruk av relevante verktøy for å analysere og sammenstille tallmateriale og tekst
 • Interesse for politikkutvikling for høyere utdanning og forskning
 • Relevant arbeidserfaring vil bli tillagt vekt 

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og initiativrik
 • Du er fleksibel og evner å håndtere nye utfordringer
 • Du har gode samarbeids- og koordineringsevner
 • Du har god rolleforståelse
 • Du kan planlegge og holde fremdrift i både mindre og større arbeidsprosesser
 • Du liker å ta ansvar for gode felles leveranser fra seksjon og avdeling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som rådgiver kreves som hovedregel minst to års relevant yrkeserfaring og god innsikt i fagområdet. Nyutdannede og kandidater med kortere arbeidserfaring vil bli vurdert for stilling som førstekonsulent.

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her.

Lønn: Stillingen lønnes som førstekonsulent eller rådgiver i lønnsspenn fra kr 491 200 – 650 300 per år (lønnstrinn 54 – 70), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Avdelingsdirektør Hedda Huseby, tlf: 913 33 141, e-post: hhu@kd.dep.no. 

Søknadsfrist

7. november 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Kirkegata 18

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID213182