Vil du jobbe med norsk energipolitikk?

Økonomar - 2 faste stillingar

Ansvarsområder og arbeidsoppgåver

I Energi- og vannressursavdelinga, Seksjon for nett, energibruk og marknad, har vi ledig to faste stillingar som førstekonsulent/rådgjevar/seniorrådgjevar.

Avdelinga har ansvaret for forvaltninga av energiressursane innanlands og for store delar av vassdragsforvaltninga.

Arbeidsoppgåver:
Seksjon for nett, energibruk og marknad har ansvar for effektiv drift og utvikling av det norske energisystemet og å legge til rette for effektiv bruk av energi. Det omfattar mellom anna å følgje opp den norske og nordiske kraftmarknaden, regulering av straumnettselskapa, tiltak for effektiv drift og utvikling av kraftsystemet, EUs regelverk knytt til energieffektivisering og den indre energimarknaden, krafthandelen med utlandet, tryggleik og beredskap i kraftforsyninga, eigarskapet i Statnett SF, elsertifikatsystemet, verkemiddel for energieffektivisering og sluttbrukarmarknaden for strøm og varme.

Arbeidsoppgåvene vil være knytt til ulike delar av arbeidsfeltet i seksjonen.

Kvalifikasjonar

Vi  krev økonomiutdanning på masternivå med gode resultat.

Relevant røynsle frå arbeidsfeltet til seksjonen vil verte vektlagt. I tillegg blir gode analytiske evner, god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk samt evne til samarbeid lagt stor vekt på.

Generell informasjon

Vi tilbyr

  • lønnsspenn 474 500  –   750 000
  • interessante og utfordrande arbeidsoppgåver knytt til aktuelle energispørsmål
  • spanande problemstillingar i krysninga mellom fag og politikk
  • fleksibel arbeidstid, lønna overtid, god pensjonsordning
  • eit triveleg arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon:

For nærare informasjon om stillingane kontakt avdelingsdirektør Kjell Grotmol, tlf. 22 24 63 44 eller underdirektør Laila Berge, tlf 22 24 62 82.

 

Om departementet

Hovudoppgåva til Olje- og energidepartementet er å leggje til rette for ein samordna og heilskapleg energipolitikk. Eit overordna mål er å sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvenleg forvaltning av energiressursane.

Mangfaldserklæring:

Vi meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ønskjer medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi legg til rette for medarbeidarar som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemiddel, tilpassing av møblar eller endring av rutinar, arbeidsoppgåver og arbeidstid.

Positiv særbehandling

Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi innkalle minst éin søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar i desse gruppene, må søkarane oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppmodar søkarane til å krysse av i jobbportalen om dei har funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssingane i jobbsøkerportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer i årsrapportar.

Søknadsfrist

29. august 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heiltid (2 stillingar)

Varigheit

Fast

Arbeidsstad

Økonomar – Olje- og energidepartementet – Jobbnorge ID 210041