Vi har stillingen for deg som er god på å sammenstille, vurdere og formidle data.

Informasjonsanalytiker

Om stillingen - rådgiver/seniorrådgiver

Vi skal styrke vår analyse- og formidlingskapasitet, og har nå ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver med kontorsted i Vardø. Stillingen ligger organisatorisk til 
ressursavdelingen/kontrollseksjonen ved Fiskeridirektoratets hovedkontor i Bergen.

Stillingen vil inngå i Fiskeridirektoratets og Kystverkets felles analyseenhet. Enheten jobber særlig med analyse av fartøyaktivitet og -bevegelser, og sammenstiller rapporter på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, Kystverket og andre norske kontroll- og tilsynsmyndigheter. Stillingen vil også inngå i Fiskeridirektoratets generelle satsing på analyse, og analyseproduktene vil inngå som en del av den risikostyrte fiskerikontrollen.

Du vil arbeide tverretatlig sammen med andre analytikere ved analyseenheten og sammen med analytikere ved Kontrollseksjonen og direktoratets statistikkavdeling. Kontrollsseksjonen har en bred faglig sammensetning.

Stillingen vil kunne innebære noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Sammenstille, vurdere og formidle fartøyaktivitet og –bevegelser (posisjonsdata), herunder data rapportert fra næringen, ulike offentlige registre og etterretningsdata mv.
 • Utarbeide etterretnings- og analyseprodukter, som grunnlag for å avdekke ulovlige eller uønskede handlinger på havet
 • Delta i relevant tverretatlig samarbeid
 • Bidra i utviklingen av ny og forbedret risiko- og analysemetodikk
 • Bidra med kompetanse i utvikling av verktøy for analyse av skipstrafikk

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning (masternivå)
  • Relevant og langvarig praksis som gir tilsvarende kompetanse vil vurderes
 • Kunnskap om, interesse for eller erfaring med sammenstilling og analyse av data, statistisk metode og visualiseringsverktøy vil bli vektlagt
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Gode programmeringskunnskaper, for eksempel SQL eller R er en fordel
 • Den som blir ansatt må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik, effektiv og løsningsorientert
 • Du kan samarbeide godt med andre, og evner å dra nytte av annen type kompetanse enn hva du selv representerer
 • Evner å navigere i et komplekst informasjonsmiljø og er interessert i å “grave” etter informasjon
 • Klarer å holde fokus over tid
 • Har øye for detaljer og evne til å se sammenhenger
 • Er interessert i teknologi og etterretning
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Fast stilling (100 %) som rådgiver/seniorrådgiver lønnet etter statens regulativ, brutto kr. 530.000,- – kr. 675.000,-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Faglig og samfunnsmessig interessante arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, der digitalisering og utnytting av data vil være sentrale oppgaver framover
 • Gode muligheter for personlig faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og trim i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og rett til å søke boliglån i Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen

Seksjonssjef Thord Monsen

 • Tlf: 905 92 863
 • E-post: thord.monsen@fiskeridir.no

Om Kystverket

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forurensing. Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkomst og effektive havner. Kystverket driver forebyggende arbeid og reduserer skadeeffektene ved akutt forurensing, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen. Kystverket ligger under Samferdselsdepartementet.

https://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Sjotrafikkovervaking/Analyseenheten-i-Vardo/

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

26. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Vardø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Egede Nissens gate 4, 9950 Vardø

Informasjonsanalytiker – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge