Til spennende lederstilling i konsernet Iris Salten søker vi:

Leder for utvikling og bærekraft

Er du den rette til å lede utviklings- og bærekraftarbeid i konsernet Iris Salten?

Iris Salten IKS lyser ut en svært spennende og omfattende lederstilling i et solid, utviklingsorientert og veldrevet konsern.  Konsernet er tuftet på dyktige medarbeidere som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring, og en kultur for å være løsningsorientert og fremoverlent. 

Konsernet jobber etter en tredelt bunnlinje, som likestiller sunn økonomisk vekst miljømessige målsetninger og sosiale målsetninger. 

Klimaendringene har alvorlige konsekvenser, og som et resultat av Parisavtalen skal alle land redusere sine utslipp. Våre nasjonale klimamål stiller store krav til næringslivet som skal sikre at vi skal bidra til bærekraftige forretningsmodeller, avfallsreduksjon, og at avfall blir til ressurs.

Iris Salten har, med sine datterselskap, en viktig posisjon i arbeidet for å oppnå disse målsetningene. Vår nye leder for utvikling og bærekraft skal sammen med vårt utviklingsteam samarbeide på tvers i konsernet for å oppfylle konsernets målsetninger innenfor utvikling og bærekraft. 

Sentrale ansvarsområder vil være 

Bærekraft

  • Overordnet ansvar for utarbeidelse og implementering av bærekraftstrategi i konsernet.
  • Overordnet ansvar for å rapportere på bærekraft i konsernet.
  • Følge opp bærekraftarbeidet i både konsern og datterselskap.

Utvikling

  • Sikre at IRIS til enhver tid møter nye krav og direktiver knyttet til avfallshåndtering og ombruk.
  • Overordnet ansvar for utarbeidelse og implementering av utviklingsstrategi for avfallshåndtering og ombruk.
  • Lede strategiske og operative utviklingsprosjekter, og følge opp forbedringsarbeid knyttet til avfallshåndtering og ombruk.
  • Delta som fagressurs og prosessdriver i andre relevante utviklingsprosjekter i både konsern og datterselskap.

Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en utviklingsorientert, strukturert, analytisk og handlekraftig leder med høyere relevant utdanning. Forståelse for teknologi, og erfaring fra å lede og utvikle prosjekter, vektlegges.

For teamet ditt er du en engasjert, synlig og samlende leder. 

Kontorsted er Vikan Avfallsmottak i Bodø.

Du kan søke ytterligere informasjon om konsernet og stillingen på iris-salten.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til administrerende direktør Bjørn Ove Moum, tlf: 926 12 463. 

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31. januar via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentlig, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt fra offentlighet må begrunnes nærmere og vedlegges søknaden. Dersom ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet. Søker har da mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring av søkerlisten.

Iris Salten IKS er morselskap i et konsern bestående av fem heleide datterselskaper og tre deleide datterselskaper.

Iris Salten IKS ble dannet som et interkommunalt samarbeid i Salten for betjening av husholdningsrenovasjonen. Selskapet betjener de ni kommunene i Salten med husholdningsrenovasjon, som også eier selskapet. 

Konsernet Iris Salten har sin hovedvirksomhet er innsamling og behandling av avfall, med tre ulike selskaper som er knyttet opp mot avfallsbransjen: Iris Service AS, Iris Produksjon AS, og Retura Iris AS. 

Konsernet består også av selskaper som ikke er en del av avfallssektoren og som leverer tjenester og produkter til nasjonale og internasjonale markeder: selskapene HT Safe AS, Labora AS, Mivanor AS og Avfallsmegling Nord AS og Nofir AS, via eierskapet i Iris Produksjon AS.

Konsernet har 173 ansatte og omsatte i 2021 for 318 millioner kroner. 

Iris-selskapene er ISO-sertifisert siden 2009. Gjeldende standarder er NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet), NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø) og ISO/FDIS 45001:2018 (Helse og sikkerhet)

Leder for utvikling og bærekraft – Iris Salten IKS – Essensi