Attraktiv lederstilling i et sterkt fagmiljø

Avdelingsdirektør i Juridisk avdeling (fast stilling)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Juridisk avdeling har hovedansvar for det juridiske arbeidet i departementet og de ulike lovene som departementet forvalter (16 lover med tilhørende forskrifter). Avdelingen skal sikre den juridiske kompetansen i KD gjennom et robust juridisk miljø og en fleksibel bruk av de juridiske ressursene.

Avdelingen skal bidra til enhetlig regelverksutvikling og forvaltning av lover og forskrifter på tvers av departementets portefølje. Avdelingen har bl.a. ansvar for utarbeidelse av lovproposisjoner, forskriftsarbeid, henvendelser fra Stortinget, behandling av enkeltsaker, klagebehandling samt juridisk rådgivning og kvalitetssikring internt i KD. I tillegg har avdelingen ansvar for arbeidsrettssaker, generelle saker etter forvaltningsloven og offentlighetsloven og EU/EØS-saker. Tolkning og vurdering av store deler av det nasjonale, europeiske og internasjonale regelverket som har betydning for departementets virksomhet, ligger også til avdelingen.

Avdelingen består av fire seksjoner med i underkant av 40 medarbeidere totalt.

Vi har ledig en fast stilling som avdelingsdirektør

Du vil ha ansvar for en variert portefølje med sentrale regelverksutviklings- og forvaltningsoppgaver.

Du vil ha et særskilt ansvar for regelverksutvikling og -forvaltning på området voksnes læring og på integreringsfeltet. Du har også et overordnet ansvar for EU/EØS-rettslige spørsmål i departementet. Du vil ha ansvar for integreringsloven, tolkeloven, statsborgerloven, voksenopplæringsloven og yrkeskvalifikasjonsloven, i tillegg til saker innenfor porteføljen knyttet til forvaltningslov, offentlighetslov og personvern.

Du må også påregne å ha faglig lederansvar for ytterligere saker og temaer avhengig av hvordan ulike prosesser blir organisert.

Den som tilsettes i stillingen, vil bli del av et allsidig juridisk fagmiljø med mangeartede juridiske oppgaver av stor samfunnsmessig betydning. Det må tas høyde for justeringer av ansvarsdeling mellom avdelingsdirektørene dersom forholdene skulle tilsi dette.

Avdelingsdirektørene i Juridisk avdeling har personalansvar og faglig lederansvar for oppgaveløsningen på sine felt. Du vil ha personalansvar for 8-9 medarbeidere. Ledergruppen er svært opptatt av å utvikle medarbeiderne og bruke deres kompetanse på tvers av den formelle seksjonsinndelingen. Det innebærer at ledergruppen disponerer medarbeidernes kapasitet og kompetanse på hele avdelingens ansvarsområde. Det krever høy grad av fleksibilitet og blikk for helheten. Du vil delta i en sterk og god ledergruppe med et aktivt ansvar for helhetlig, dynamisk og felles styring av avdelingen.

Hvem ser vi etter

Aktuelle kandidater har master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen, solid forvaltningskompetanse, godt juridisk skjønn, god forståelse for politiske prosesser og relevant arbeidserfaring, gjerne fra departement. Vi ser etter en leder som er fortrolig med å jobbe strategisk, gjerne med erfaring fra utredningsprosesser og lovarbeid. Du har god forståelse for forholdet mellom politikk og forvaltning, og for embetsrollen. Det er en fordel med kjennskap til samspillet mellom departement og underliggende organer. Kompetanse innenfor EU/EØS er positivt.

Stillingen krever særlig gode samarbeidsevner samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Ledergruppen i Juridisk avdeling jobber tett sammen, og vi ser etter en leder som vil kunne samarbeide godt med, og utfylle gruppen som helhet. Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Personlige egenskaper

Vi søker en trygg, motivert og utviklingsorientert leder som evner å gi tydelig retning, delegere, motivere og gjøre andre dyktige. Du er opptatt av ledelse og utvikling av ditt lederskap. Gjennom din ledelse bidrar du til at avdelingen leverer gode og velbegrunnede resultater for Kunnskapsdepartementet.

Du har evne til strategisk planlegging, evner å gi gode råd og å være en sentral støttespiller for avdelingens og departementets ledelse. Du er fleksibel og selvstendig, men samarbeidsorientert og en lagspiller. Du har godt humør, er god til å bygge relasjoner og til samhandling eksternt og internt. 

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her.

Lønn: Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsdirektør i lønnsspenn fra kr 850 000 til kr 1 076 500 per år (lønnstrinn 81-90), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: Ta gjerne kontakt for en konfidensiell og uforpliktende samtale med ekspedisjonssjef Hege Nygård på tlf. 91664383 eller e-post: heny@kd.dep.no.

Søknadsfrist

5. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Avdelingsdirektør – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 210090