Er du vår nye leder for arbeidet med klimakvoter og den som kan utvikle det videre?

Leder for seksjon for klimakvoter i klimaavdelingen – Fast stilling

Om stillingen

Vi søker deg som er engasjert i å redusere verdens utslipp av klimagasser, og som har talent og interesse for å lede andre. Du har kunnskap om klima og har utdanning eller erfaring som gir deg forståelse for industrielle prosesser. Det skjer spennende endringer i det europeiske klimakvotemarkedet (EU-ETS) fremover. Hos oss får du mulighet til å videreutvikle seksjonens arbeid med komplekse saker og regelverk i samarbeid med svært kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Våre ledere leverer resultater, setter arbeidsoppgavene inn i en helhet, sikrer læring og utvikling, og samarbeider godt innad og utad.

Klimaavdelingen er en av Miljødirektoratets syv miljøfagavdelinger. Avdelingen har ansvaret for direktoratets oppgaver på klimaområdet. Dette omfatter blant annet å ha ansvaret for utvikling og rapportering av norsk klimagassregnskap, være kontaktpunkt for FNs klimapanel, koordinere arbeidet med klimatilpasning, gi faglige råd om klimatiltak og virkemidler, forvalte klimakvoteregelverket og regelverket for biodrivstoff, veilede kommunene i deres klimaarbeid og følge opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Avdelingen har ca. 75 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Klimakvoteseksjonen har per i dag 15 ansatte som dekker en bred og kompleks oppgaveportefølje. Det omfatter å:

 • forvalte klimakvoteregelverket der norske virksomheter er en del av det europeiske klimakvotemarkedet (EU-ETS)
 • gi tillatelse til kvotepliktige utslipp, tildele klimakvoter, godkjenne utslipps- og tildelingsrapporter, og drifte det norske klimakvoteregisteret
 • følge regelverksutviklingen i EU-ETS tett og delta i internasjonalt arbeid om karbonmarkeder
 • forvalte CO2-kompensasjonsordningen for industrien
 • ha ansvar for faglig rådgiving om tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra industri, herunder karbonfangst og lagring (CCS)


Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Hovedansvarsområder

 • lede, organisere og utvikle seksjonens arbeid, herunder både myndighets- og utviklingsoppgaver
 • personal- og budsjettansvar
 • skape konstruktive og gode relasjoner internt i direktoratet samt til ulike aktører
 • tilrettelegge for implementering av nytt regelverk for klimakvoter
 • bidra til at seksjonen leverer gode faglige råd om nye klimatiltak og virkemidler
 • bidra aktivt inn i avdelingens ledergruppe

Du må regne med noe reising.

Kvalifikasjoner

 • du har utdanning på masternivå
 • du har kunnskap om klima og har utdanning eller erfaring som gir deg forståelse for industrielle prosesser
 • du har fortrinnsvis leder- og/eller prosjektledererfaring
 • du har god forvaltnings- og rolleforståelse og gjerne arbeidserfaring fra offentlig forvaltning
 • du har god formidlingsevne på norsk og engelsk
 • du har god digital kompetanse
Paul Dodd

Personlige egenskaper

 • du har gode strategiske evner, er utviklingsorientert og kan bygge gode relasjoner

 • du har evne til å sikre kvalitet i leveransene samtidig som du lykkes i å gjennomføre

 • du har evne til å spre entusiasme, skape godt samspill og få andre til å jobbe for et felles mål

Vi tilbyr

 • fast stilling som leder med lønn fra kr. 694 400 (ltr. 74) til kr. 910 000 (ltr. 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere

 • en spennende og utfordrende lederjobb

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktpersoner for stillingen er avdelingsdirektør Siri Sorteberg på telefon 952 73 083 eller epost siri.sorteberg@miljodir.no og seksjonsleder Einar Knutsen på telefon 922 93 345 eller epost einar.knutsen@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 
Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 18-2021 KAL

Søknadsfrist: 15. april 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

15. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Fyrstikktorget på Helsfyr

Leder – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID203573