Vil du lede nyopprettet seksjon i klimaavdelingen?

Seksjonsleder

Om stillingen

Er du engasjert i klimaspørsmålet og vil bidra til et godt beslutningsgrunnlag på klimaområdet? Har du også talent og interesse for å lede andre? Hos oss får du mulighet til å lede et viktig fagfelt i endring og utvikling.

Det opprettes en ny seksjon i klimaavdelingen der vi samler flere av våre lavutslippsoppgaver knyttet til skog, arealbruk, jordbruk og industri. Dette er et grep for å bidra til bedre kunnskap om det å redusere utslipp og øke opptaket i skog, jordbruk- og arealbrukssektoren framover. Seksjonen vil utrede både mulige utslippsreduksjoner og hvordan tiltak i landbruket kan bidra til nullutslippssamfunnet. Seksjonen får også ansvar for analyser av lavutslippsløsninger i industrien. Seksjonen vil ha et spesielt ansvar for å ivareta sammenhengen mellom klima og naturmangfold i avdelingen.

Sammensetning av den nye seksjonen er under avklaring, men vi ser for oss at den kommer til å bestå av ca. ti engasjerte og dyktige medarbeidere. Geografisk plassering for seksjonen og den utlyste stillingen er på Helsfyr i Oslo.

Hovedansvarsområder

 • lede, organisere og utvikle seksjonens arbeid, utvikle fagområdet og formidle klimakunnskap
 • bidra til at seksjonen leverer gode faglige råd om nye tiltak og virkemidler
 • personal- og budsjettansvar
 • skape konstruktive og gode relasjoner internt i direktoratet, samt til ulike aktører

Kvalifikasjoner

 • du har fullført utdanning på minimum masternivå
 • du har relevant erfaring fra arbeid med klima og seksjonens kjerneområder, fortrinnsvis skog og jordbruk
 • du har erfaring fra arbeid i eller med offentlig forvaltning
 • ledererfaring med personalansvar er en fordel
 • du har god formidlingsevne på norsk og engelsk
 • du har god digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • du er trygg og tydelig i ditt lederskap, og samtidig god til å inspirere og motivere
 • du har god forvaltnings- og rolleforståelse
 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt
 • du har gode strategiske evner og er utviklingsorientert
 • du er strukturert, sikrer kvalitet i leveransene og har høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonsleder fra kr. 702 100,- (ltr. 74) til kr. 919 700,- (ltr. 84), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • mulighet til å påvirke et viktig samfunnsområde og jobbe sammen med engasjerte og høyt kompetente medarbeidere
 • mulighet til å videreutvikle deg som leder
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter inkludert trening i arbeidstiden og i tillegg stor sykkelgarasje, fine garderober og tørkerom          
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Siri Sorteberg, telefon 95 27 30 83 eller e-post siri.sorteberg@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til seniorrådgiver-HR Katerina Smidova, telefon 90 95 84 59 eller e-post katerina.smidova@miljodir.no. 

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 
Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 36-2021 KAL

Søknadsfrist: 9. august 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

 

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet.

Søknadsfrist

9. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Helsfyr, Oslo

Seksjonsleder – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208136