Vi søkjer deg som vil utvikle tenestelevaranser innanfor tryggleik og beredskap for samfunnsviktige funksjonar

Rådgivar/seniorrådgivar

Om stillinga

Seksjon for fellestenester har ansvaret for etatsstyringa av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og for arbeidet med utvikling av nye fellestenester på det administrative området i departementsfellesskapet.

Vi søkjer ein medarbeidar som kan vere med på å styrkje tryggingsarbeidet i departementsfellesskapet. I denne stillinga vil du få høvet til å jobbe med komplekse tryggingsfaglege problemstillingar med ei brei kontaktflate mot eit stort tryggingsfagleg miljø i DSS og opp mot departementa som brukarar av tenestene til DSS. Du får høvet til å jobbe med tryggleik på eit strategisk nivå i eit tverrfagleg samarbeid i ei avdeling som har fleire ulike tryggingsmessige, styringsfaglege og økonomiske ansvarsområde.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgåver

 • Etatsstyring av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) innanfor tenesteområdet vakt- og resepsjonstenester
 • Vere bindeleddet mellom DSS og KMD for samfunnstryggleik, nasjonal tryggleik og beredskap
 • Tenesteutvikling innanfor vakt- og resepsjonstenester for departementsfellesskapet
 • Vere kontaktpunkt for departementa på tryggingsområdet, og under dette organisere arbeidet i tverrgåande fora på tryggingsområdet
 • Bidra til utvikling og drift av styringssystem for objektsikring av departementsbygg

Vi søkjer deg som

Nødvendige kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning frå universitet/høgskule, fortrinnsvis på masternivå – gjerne innanfor samfunnstryggleik, samfunnsvitskap eller juridiske fag
 • Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Minst tre års relevant erfaring for rådgivar og minst fem års relevant erfaring for seniorrådgivar
 • God kunnskap om og/eller erfaring med å jobbe med tryggingsfaglege problemstillingar
 • Erfaring frå arbeid med objektsikkerhet, fysisk sikring, vakthald og kontrolltenester

Ønskjelege kvalifikasjonar

 • Erfaring frå departement, gjerne med etatsstyring
 • Erfaring frå tryggingsleiing og/eller tryggingsstyring i ein større organisasjon
 • Kunnskap om informasjonstryggleik

For å lukkast i stillinga må du

 • Ha gode analytiske evner og god evne til skriftleg og munnleg framstilling
 • Kunne jobbe sjølvstendig, ta initiativ og evne å drive prosessar framover
 • Vere serviceinnstilt og god på å skape relasjonar
 • Like å jobbe saman med andre og bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Vise god rolleforståing i spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon

Det vil bli lagt stor vekt på at kandidaten er personleg skikka.

Utdanning og erfaring må dokumenterast med CV, vitnemål og attestar.

Vi tilbyr

Vi ønskjer deg velkomen inn i eit arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • Ein spennande jobb i eit svært sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Høve til å trene i arbeidstida

Løn: Stillinga som rådgivar blir lønt frå 500 000–600 000 kr per år, og stillinga som seniorrådgivar blir lønt frå 540 000–700 000 kr per år. Stillings- og lønsinnplassering kjem an på erfaring og kvalifikasjonar.

Frå løna blir 2 % trekt som innskot til Statens pensjonskasse.

Tryggingsklarering: Tilsetjing skjer under føresetnad av at søkjaren blir tryggingsklarert på nivå HEMMELEG og autorisert.

Slik søkjer du

Send søknad elektronisk via lenkja «Søk stillinga» øvst på denne sida.

Eit godt arbeidsmiljø er prega av mangfald, og vi oppmodar alle kvalifiserte til å søkje – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hol i CV-en. Arbeidsforholda vil bli lagde til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurderte som søkjarar i desse gruppene, det vil seie positivt særbehandla på denne måten, må søkjarane oppfylle visse krav.

Les meir om krava i Arbeidsgivarportalen.

Vi oppmodar søkjarar til å krysse av i jobbsøkjarportalen dersom dei har funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Avkryssingane i jobbsøkjarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder publiserer i årsrapportane sine.

Godt medarbeidarskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidatar. Bakgrunnssjekken blir utført etter samtykke frå deg som søkjar og inneber at vi verifiserer CV og annan søknadsdokumentasjon i samband med tilsetjinga.

I samsvar med offentleglova 25 gjer vi merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen, kan du kontakte:

Avdelingsdirektør Karl Anders Bilstad, tlf. 90123135 / 222 47206, e-post Karl-Anders.Bilstad@kmd.dep.no. 

Avdelingsdirektør Bjørg Helene Holen, tlf. 99743635 / 22244934,  e-post Bjorg-Helene.Holen@kmd.dep.no. 

Om oss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har cirka 380 tilsette og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, digitaliseringsministeren og anna politisk leiing.

Departementet har ei rekkje underliggjande etatar og verksemder.

Statsforvaltningsavdelinga har ansvar for byggje- og eigedomspolitikken i statleg sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbygga med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i lokala til Forsvarsdepartementet. Avdelinga har òg ansvar for fellestenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leier arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelinga har vidare ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning. Etatsstyring er ei viktig oppgåve. Avdelinga har ansvaret for statsforvalterembeta, Statsbygg, Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og Statsforvalterens fellestjenester

I tillegg har avdelinga budsjettansvaret for apanasjen og Det kongelege hoffet og ansvaret for dei kongelege eigedomane til staten.

Søknadsfrist

11. mai 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heiltid

Varigheit

Fast

Arbeidssted

R5, Akersgata 59

Rådgivar/seniorrådgivar – Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Jobbnorge – ID203296