Vil du bidra til å trygge rettssikkerheten for pasienter under psykisk helsevern?

Offentlig verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern

Vil du bidra til å trygge rettssikkerheten for pasienter under psykisk helsevern?

Fra 1. januar 2021 er det ledig syv verv i kontrollkommisjonene i psykisk helsevern. Er du jurist, lege, bruker/pårørende og/eller har interesse for feltet, kan du være en aktuell kandidat til et viktig og spennende verv. 

Om kontrollkommisjonene
Ved alle institusjoner der noen er under psykisk helsevern, skal det være en kontrollkommisjon. 

Kommisjonene har oppgaver knyttet til psykisk helsevern i hele fylket og er et uavhengig klage- og kontrollorgan for pasienter og pårørende. Kommisjonen kan også ta opp saker på eget initiativ.

Les mer om kontrollkommisjonen hos Helsedirektoratet.

Fylkesmannen i det enkelte fylket oppnevner medlemmer til kontrollkommisjonen.

Kommisjonen skal ha fire medlemmer og alle skal ha personlig vara.

Den som leder kommisjonen skal være jurist. I tillegg skal kontrollkommisjonen ha en lege, en bruker-/pårørenderepresentant og et annet medlem.

Medlemmene oppnevnes vanligvis for 4 år av gangen.

Fra 1. januar 2021 er disse vervene ledig

Kontrollkommisjonen ved UNN Tromsø

 • Medlem
 • Vara for medlem

Kontrollkommisjonen ved UNN Ofoten

 • Vara for lege
 • Medlem

Kontrollkommisjonen i Øst-Finnmark

 • Vara for leder 
 • Vara for lege 

Kontrollkommisjonen i Vest- og midt Finnmark

 • Vara for lege 

Kvalifikasjonskrav

Leder
Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger det at du må tilfredsstille kravene i domstollovens §§ 53-55.

Loven krever at du er norsk statsborger, er over 25 år og har juridisk embetseksamen. Du må også tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Lederen bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialrettsfeltet, for eksempel gjennom advokatpraksis.

Lege
Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Det er en fordel om du har spesialisering i allmennmedisin og lang praksis som allmennlege. 

Medlemmer
Hver kommisjon skal ha to legmedlemmer. Et av legmedlemmene må kunne anses som bruker-/pårørendemedlem på bakgrunn av egen erfaring eller gjennom å ha representert pasientinteresser i stilling eller verv. Vi stiller i utgangspunktet ingen særskilte kompetansekrav til det andre legmedlemmet, men det kan være en fordel med helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn.  

Felles for alle verv
Det er viktig at alle medlemmene har interesse for feltet og er personlig egnet for vervet. 

Vi tilbyr

Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen (fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2).

 • Jurist i lønnet stilling 75 %
 • Jurist som er selvstendig næringsdrivende 100 %
 • Lege i lønnet stilling 75 %
 • Privatpraktiserende lege 100 %

Andre medlemmer/vara får en godtgjørelse som tilsvarer 37,5 prosent av salærsatsen. Hvis du er selvstendig næringsdrivende, får du godtgjørelse som tilsvarer 50 prosent av satsen.

Reise og oppholdsutgifter dekkes.

Er det deg vi søker?

Ring oss gjerne om du har spørsmål om vervene 

 • Fungerende seksjonsleder Lena Nordås på telefon 77 64 20 48 / e-post fmtrlno@fylkesmannen.no
 • Seniorrådgiver Geir Åge Bendiksen på telefon 78 95 03 93 / e-post fmfigab@fylkesmannen.no

Hvsi du ønsker mer utfyllende informasjon om arbeidsoppgavene, møtehyppighet og praktisk gjennomføring, ta kontakt med lederne for de respektive kommisjonene

 • Kontrollkommisjonen ved UNN Tromsø: Kjell Martin Haug, telefon 77 60 35 04 / 959 44 258 eller e-post kjell.martin.haug@domstol.no
 • Kontrollkommisjonen i Ofoten: Lise M. Jensen, telefon 959 84 488 eller e-post lise.jensen@advokat-olsen.no
 • Kontrollkommisjonen i Øst-Finnmark: Jørn Henning Bremnes, telefon 993 53 223 eller e-post jorn.h.bremnes@fylkesnemnda.no
 • Kontrollkommisjonen i Vest-Finnmark: Svend Falkanger, telefon 994 62 786 eller e-post svend@helsvig.no

Les mer om kontrollkommisjonen hos Helsedirektoratet.

For å bli vurdert  må du sende relevant dokumentasjon sammen med kortfattet søknad elektronisk via jobbnorge.no. 

Forbehold om endringer
Regjeringen jobber nå med endringer i tvangslovgivningen etter forslag fra tvangslovutvalget. Det tas derfor forbehold om at det kan bli endringer i lovverket knyttet til kontrollkommisjonene i oppnevningsperioden.

Søknadsfrist

13. desember 2020

Kommune

Tromsø

Omfang

Deltid (7 stillinger)

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Offentlig verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern – Fylkesmannen i Troms og Finnmark – Jobbnorge