Spennende stilling som juridisk direktør i Arbeids- og sosialdepartementet

Juridisk direktør

Om stillingene

Vi ser etter en juridisk direktør med solid juridisk kompetanse. Du skal være en direkte støtte for departementets ledelse, en koordinator og faglig ressurs for departementet i trygderettslige og EØS-rettslige spørsmål.  

På mange områder styres Arbeids- og sosialdepartementets sektor gjennom lovgivning. Trygdelovgivningen er en betydelig del av dette. Ansvaret er fordelt på flere avdelinger i departementet.  

En rekke problemstillinger har kommet på dagsorden som følge av saken om feil tolking av EØS-trygdeforordningen. Dette gjelder både tverrgående spørsmål og problemstillinger knyttet til enkelte ytelser i folketrygdloven og annet regelverk på trygdeområdet. Departementet har behov for å se arbeidet med juridiske spørsmål på det trygderettslige området i sammenheng bl.a. på tvers av ansvarsdelingen mellom avdelingene. Arbeidet må også skje i nært samarbeid med andre departementer og underliggende virksomheter.

Stillingen er fast og innplasseres i Stabsavdelingen. Du vil rapportere til departementsråden og være en direkte støtte for departementets ledelse, og en faglig ressurs for alle avdelingene i trygderettslige og EØS-rettslige spørsmål. 

Stillingen er nyopprettet, så du vil i stor grad være med på å utvikle og forme stillingen.

Arbeidsområde

Du vil blant annet ha ansvar for å:

 • lede departementets trygderetts-EØS gruppe
 • bistå departementes ledelse med utarbeidelse av mandater, lede og gjennomføre forprosjekter og og ta initiativ til felles tverrgående prosjekter for helhetlig gjennomgang på lovbestemmelser eller andre juridiske problemstillinger
 • delta i større utredninger, både internt i departementet og i lovutvalg og andre utvalg
 • bistå avdelingene med juridiske utredninger,  særlig på tverrgående områder
 • gi faglige innspill til departementets arbeid med kompetanseutvikling på EØS-området og det trygderettslige området

Hva slags bakgrunn har du?

Du 

 • har en mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • har solid juridisk kompetanse, fortrinnsvis innenfor trygderett og EØS-rettslige problemstillininger
 • har erfaring med juridisk utredninger
 • har gjerne relevant erfaring fra sentralforvaltningen 
 • har god skriftlig framstillingsevne
 • har gode engelskkunnskaper
 • kan sikkerhetsklareres

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i rollen må du ha et godt juridisk skjønn, være analytisk og evne å se helhet. Du arbeider selvstendig og strukturert, sikrer fremdrift og har stor arbeidskapasitet. Du må kunne ta ansvar for å lede prosesser og være faglig veileder. Du har gode samarbeidsevner, og du trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. 
 • Du vil jobbe tett på politisk ledelse og politiske beslutninger.
 • Du vil bli innplassert som fagdirektør eller spesialrådgiver avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner.
 • Lønn vil avhenge av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom kr 750.000-1.000.000. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver.Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med departementsråd Eli Telhaug på tlf. 22 24 85 09 / 913 53 296.

Ilja C. Hendel

Om departementet

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for utviklingen av store reformer og viktige deler av norsk politikk. 

Departementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 200 tilsatte fordelt på seks avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Arbeidsmarkedspolitikken skal legge til rette for et velfungerende arbeidsmarked. En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet. 

Arbeidsmiljø- og sikkerhetspolitikkens mål er et arbeidsliv med plass for alle, som sikrer arbeidstakernes medvirkning, medbestemmelse og behov for vern og trygghet, og som gir en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen i næringslivet.

Velferdspolitikken har som mål at alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Inntektssikringsordningene skal gi økonomisk trygghet for personer som midlertidig eller varig ikke kan delta i arbeidslivet.

Pensjonspolitikken skal sikre inntekt i alderdommen og legge til rette for en fleksibel og gradvis overgang fra arbeid til pensjon.

Søknadsfrist

7. mai 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Juridisk direktør – Arbeids- og sosialdepartementet – Jobbnorge