Synes du kommunal og regional planlegging er viktig?

Rådgiver/seniorrådgiver til planseksjonen

Om stillingen

Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver i 100 % fast stilling til planseksjonen på vår justis- og kommunalavdeling. Vi leter etter en ny kollega som synes kommunal og regional planlegging er viktig.

Fylkesmannen er en fin arbeidsplass for en engasjert planlegger som har kunnskap om plan- og bygningsloven og kjenner til fagområder som naturmangfold, klimatilpasning, barn og unge, universell utforming, samfunnssikkerhet, byplanlegging, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og strandsone.  

Kontoret ditt blir i Vadsø, men du får også kolleger på kontorene i Tromsø, Andselv og Kautokeino. Vi jobber med plan i Troms og Finnmark uavhengig av kontorsted.

Dine oppgaver blir å

 • behandle alle typer saker etter plan- og bygningsloven
 • gi faglige tilbakemeldinger om statlige føringer til planer som er på høring
 • kvalitetssikre planer på fagtema i samarbeid med kolleger
 • veilede kommunene i planarbeid generelt eller i forbindelse med konkrete saker
 • arrangere møter med kommunene og parter som står bak tiltak / ønsker tiltak som krever avklaring mot plan- og bygningsloven
 • delta på regionalt planforum når det er behov for det

Du kan også få andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du 

 • ha relevant mastergrad (for eksempel arealplanlegging, naturforvaltning, samfunnsplanlegging, byplanlegging eller juss). Lang erfaring innenfor planlegging etter plan- og bygningsloven kombinert med kortere utdanning, kan veie opp for utdanningskravet.
 • ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • like å jobbe i team og bidra faglig
 • kunne jobbe fokusert og overholde tidsfrister
 • ha interesse for å veilede

Vi ønsker at du har

 • relevant kunnskap innen et eller flere av Fylkesmannens fagområder i plansaker
 • god kunnskap om plan- og bygningsloven
 • kunnskap om kommunesektoren og offentlig forvaltning
 • erfaring med og interesse for kommunal og regional planlegging

For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi i utgangspunktet utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Tom Olav Satvseth

Vi tilbyr

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn ca 55 – 70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er på 6 måneder.

Hos Fylkesmannen blir du en del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø. Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og samlinger.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Hvis du kommer flyttende fra et annet fylke, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale.

Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. 

I Vadsø får du et godt kulturtilbud og vill og vakker natur. Les mer om byen på vds.no

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

iStock

Er dette en stilling for deg?

Send søknadsbrev, CV, vitnemål og relevante attester elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende justis- og kommunaldirektør Per Elvestad på telefon  77 64 20 70 / 975 83 620 eller leder for planseksjonen Hans K. Rønningen på telefon 77 64 20 47 / 481 97 600       

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra søkerlisten.  

Om oss

Alle kommuner skal drive langsiktig planlegging etter plan- og bygningsloven.

Planseksjonen formidler nasjonal politikk og prioriteringer i kommunal og regional planlegging og veileder om de statlige føringene. Bærekraftsmålene skal vurderes i alle plansaker.

Gjennom vårt arbeid i plansaker, skal vi bidra til at nasjonale interesser blir ivaretatt og samordne innspill internt. Planseksjonen har også ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater når arealplansaker er på høring.

Effektiv planlegging forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og statlige etater. Formidling og rådgivning overfor disse er en viktig oppgave for planseksjonen hos Fylkesmannen.

I disse tider foregår det meste av kontakten vår utad via elektroniske hjelpemidler, men normalt er det litt reising i denne jobben – en flott måte å bli kjent med fylket vårt på.

Justis- og kommunalavdelingen ledes av Toril Feldt og er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Avdelingens hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.

I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Søknadsfrist

1. november 2020

Kommune

Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Statens hus Vadsø

Rådgiver/seniorrådgiver til planseksjonen – Fylkesmannen i Troms og Finnmark