Ved Fakultet for ingeniørvitenskap er det ledig stilling som

Seniorrågiver/rådgiver innen sikkerhet og beredskap

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) søker seniorrådgiver/rådgiver innen sikkerhet og beredskap til nyopprettet fast 100 % stilling, med arbeidssted i Fakultetsadministrasjonen.

Fakultetsadministrasjonen har en stabs- og servicefunksjon overfor fakultetets ledelse, institutter og ansatte. Tjenesteområdene omfatter utdannings-, og forskningsadministrasjon, kommunikasjon, HR og økonomi. Administrasjonen ved IV er preget av faglig bredde og høy kompetanse, og er i kontinuerlig endring og utvikling. Teamarbeid står sentralt i et godt arbeidsmiljø preget av framtidsperspektiv og løsningsfokus.

Med denne nyopprettede stillingen skal fakultetet øke sin kapasitet og styrke sin evne til å håndtere arbeid knyttet til sikkerhet og beredskap. Stillingens arbeidsområde vil omfatte bred sikkerhetsfaglig lederstøtte, samt koordinering av utviklings- og oppfølgingsaktiviteter i fakultetets samlede sikkerhetsarbeid. Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med både vitenskapelig og administrativ ledelse på fakultets- og instituttnivå. Vår nye kollega vil ha en allsidig og utfordrende rolle med stort utviklingspotensial.

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudier i teknologi, realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Fakultetet driver langsiktig forskning med vekt på forskningsområder som bidrar til en samfunnsutvikling preget av bærekraft og nyskaping. Fakultetet er i kraftig vekst og utvikling, og har virksomhet i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Vi har pr. i dag om lag 1300 ansatte, ca. 7000 studenter og en samlet omsetning på 1,5 mrd. kroner, hvorav nærmere 600 mill. kroner kommer fra en stor portefølje av eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Stillingen er organisert i stabs- og servicefunksjonen, og rapporterer til avdelingsdirektør. 

Arbeidsoppgaver

 • ivareta oppfølging av NTNUs styrende dokumenter for arbeidet med sikkerhet og beredskap, herunder informasjonssikkerhet og personvern
 • videreutvikle og koordinere fakultetets systematiske sikkerhetsarbeid, og prioritere innsatsområder ut fra en risikobasert tilnærming
 • ivareta rollen som fakultetets beredskapskoordinator ved øvelser og hendelser, og utarbeide øvelsesplan for IVs beredskapsorganisasjon
 • være fakultetets kontaktpunkt og rådgiver i saker som omhandler personvern
 • være fakultetets kontaktpunkt og rådgiver i saker som omhandler eksportkontroll
 • bidra aktivt inn i NTNUs sentrale sikkerhetsarbeid og delta i relevante fora, nettverk og utviklingsarbeid  

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på masternivå (omfattende og særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet) 
 • erfaring fra sikkerhet- og beredskapsarbeid 
 • kjennskap til relevant regelverk
 • sterk interesse og motivasjon for sikkerhet og beredskap 
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Ønskede kvalifikasjoner

 • kunnskap om hvordan samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas i det offentlige Norge 
 • kjennskap til relevante standarder og rammeverk for sikkerhetsarbeid  
 • god organisasjonsforståelse
 • erfaring med rådgivning og lederstøtte på tvers av ulike nivåer i organisasjonsstrukturen

Personlige egenskaper

 • robust, trygg og samlende, med evne til å bygge gode relasjoner, eksternt og internt
 • tydelig og profesjonell, med evne til å formidle klare budskap, og løse utfordringer på en åpen og ærlig måte
 • meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • operativ og løsningsorientert, med evne til å handle når andre nøler
 • strukturert, planmessig og effektiv
 • konstruktiv og engasjert lagspiller, med sterk interesse for nybrotts- og utviklingsarbeid i en kompleks organisasjon med mange interessenter
 • åpen og positiv, aktiv bidragsyter til delingskultur og samhandling
 • utforskende og omstillingsdyktig, med god forståelse for betydningen av læring og utvikling innenfor eget arbeidsområde

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1364 – seniorrådgiver eller kode 1434 – rådgiver, og lønnes normalt fra brutto kr 550 000 – 650 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Anne Rossvoll, tlf. 73590446. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-sjef Eva Terese Voldhagen, tlf: 952 93 130. 

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-190/21

 Søknadsfrist: 22.08.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for ingeniørvitenskap 

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudier i teknologi, realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Vi har mer enn 50 studieprogram å velge mellom. Vår forskning bidrar til en samfunnsutvikling preget av bærekraft og nyskaping. Fakultetet består av åtte institutter og en fakultetsadministrasjon.

Søknadsfrist

22. august 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

NTNU Trondheim

Seniorrågiver/rådgiver innen sikkerhet og beredskap – NTNU – ID209474