Landsdekkende, tilgjengelig
og nyskapende

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

HDO eier, drifter og forvalter kommunikasjonsløsninger for radio og telefoni med tilhørende materiell for alle landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Løsningene kjennetegnes ved at helsetjenesten settes i stand til å kommunisere med publikum på nødnumrene 113 og 116 117, samt kommunisere via nødnett internt i helsetjenesten og med de øvrige nød- og beredskapsetatene. Denne sammenhengende kommunikasjonskjeden mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten betegnes som den akuttmedisinske kjede.

HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten og eies av de 4 helseregionene.  Selskapet er i en svært spennende utviklingsfase med modernisering av både teknisk utstyr, systemer, rutiner og en organisasjon i vekst.

HDO sin overordnede visjon er å være: Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende, og kulturen bygges på verdiene: Pålitelig, Åpen, Modig og Nysgjerrig.

HDO har nå 3 ledige stillinger i Gjøvik

 • Prosjektleder
 • Tjenestedesigner
 • Spesialist – mobile klientløsninger for nød- og beredskapskommunikasjon

Prosjektleder

HDO sin hovedoppgave er å levere stabile og effektive tjenester for spesialist- og kommunehelsetjenesten sine behov i tilknytning til Nødnett. HDO har dyktige medarbeidere med høy kompetanse på drift og forvaltning av dagens løsninger, og har døgnbemannet brukerstøtte 365 dager i året.

Ny teknologi gir muligheter for etablering nye tjenester i helsetjenesten, og HDO er sterkt involvert i dette arbeidet. Etablering av ny kontrollromløsning for AMK, akuttmottak og legevaktsentraler, nytt nødnett basert på bruk av kommersielle mobilnett og etablering av nasjonal lydlogg (medialogg), er eksempler på tre store oppgaver hvor HDO har en viktig rolle.

Morgendagens nødnett vil gi muligheter for deling av bilde og lyd i sanntid, styring av droner, innhenting av data fra sensorer og kommunikasjon med personer via sosiale nettverk i tillegg til dagens funksjonalitet. Dette kan beskrives som et mobilt samfunnsnett for kommunikasjon mellom publikum, helsetjenesten og andre nødetater.

Prosjektleder vi ha daglig ledelse av viktige samfunnsprosjekt fra ide til gevinstrealisering. 

Arbeidsoppgaver

Overordnet skal prosjektleder bidra til at nye nød- og beredskapstjenester blir etablert med funksjonalitet som støtter opp om både spesialist- og kommunehelsetjenestens behov. Dette gjøres ved å:

 • Lede utviklingsprosjekter i HDO på en effektiv og god måte
 • Sikre leveranser til riktig tid og kvalitet
 • Bidra til utarbeidelse av realistiske planer og målsetninger
 • Lede prosjektgrupper, herunder
 • Lede og motivere medarbeidere
 • Rapportere status og avvik
 • Eskalere risiko og usikkerhet
 • Utarbeide og autorisere arbeidspakker
 • Rapportere status til prosjektstyre og virksomhetsstyre/ledelse i HDO
Kvalifikasjoner
Prosjektleder må kunne vise til erfaringer og gode resultater i gjennomføring av tilsvarende store offentlige prosjekt.
Erfaring med prosjekt som gjennomføres i tråd med statens prosjektveiviser
Erfaring med prosjektgjennomføring etter smidige metoder
Bred teknologikunnskap er en fordel
Kjennskap til organiseringen av helsetjenester i Norge er en fordel
Erfaring med planlegging og gjennomføring av store komplekse prosjekt

Personlige egenskaper
God evne til å lede og motivere medarbeidere
Strukturert
Må kunne jobbe selvstendig – men også være teamorientert
Løsningsorientert – se de store linjene og finne gode løsninger på kompliserte utfordringer
Gode kommunikasjonsevner
Tillitsskapende med høy arbeidskapasitet 

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
100% fast stilling

Generelle krav

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
Førerkort, klasse B.

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø. Som prosjektleder vil koordinering med eksterne aktører være nødvendig og noe reisevirksomhet må påregnes. Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger!

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse.

Kontakt
Kristin Haugen,Rådgiver i Headvisor, 971 55 441

Ingar Svingen, Leder for produkt- og tjenesteforvaltning, 951 82 629

Søknadsfrist: 24. november 2021

Tjenestedesigner

Arbeidsoppgaver

Ansvar for funksjonell forvaltning av løsninger og applikasjoner
Fange og dokumentere behov og krav fra brukermiljø
Bindeledd mellom brukere og tekniske miljøer
Forstå og kommunisere mulighetsrommet ny teknologi gir
Forvalte behov og endringsønsker mot utviklings og forvaltningsløp
Lede prosesser og arbeidsmøter med brukere og leverandører
Utarbeide og forvalte «Roadmap» for tjenestene
Gjennom kjennskap og prosesser identifisere felles kundebehov og prioritere disse inn i forvaltningen av tjenestene
Oppfølging av eksterne og interne leverandører
Deltagelse og ledelse av prosess- og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning, minimum bachelor nivå, gjerne innen innovasjon eller ledelse
Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
Kjennskap til og forståelse for smidige (agile) rammeverk
Erfaring med prosess- og prosjektarbeid
erfaring innen utviklingsrelatert arbeid er ønskelig
Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett/mobilnett vil være en fordel

Personlige egenskaper

Strukturert og nøyaktig
Trives med ansvar
Analytisk og detaljorientert
Sosial og omgjengelig
Samarbeidsorientert – trives med å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
100% fast stilling

Generelle krav

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
Førerkort, klasse B.

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø
Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Kontakt
Kristin Haugen, Rådgiver i Headvisor, 971 55 441

Ingar Svingen, Leder for Produkt- og Tjenesteforvaltning, 951 82 629

Søknadsfrist: 24. november 2021

Spesialist - mobile klientløsninger for nød- og beredskapskommunikasjon

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Arbeidet med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov har startet. Arbeidet skjer i parallell med utviklingene av fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon basert på LTE hvor HDO også er en viktig bidragsyter. 

Arbeidsoppgaver

Drifte og forvalte eksisterende og fremtidig mobile klientløsninger i den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten
Delta i utviklingen av nye nødnett tjenester
Fange opp og dokumentere behov og krav fra brukermiljø
Delta i prosesser med leverandører
Utarbeide roadmap for tjenestene
Følge opp eksterne og interne leverandører
Deltagelse i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning
Erfaring med forvaltning og utvikling av radiokommunikasjonsenheter
TETRA
4G / 5G teknologi
Kjennskap til applikasjonsutvikling
Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
Erfaring med prosjektarbeid
Erfaring med innkjøp og forhandlinger
Det er ønskelig med noen års erfaring innen utviklingsrelatert arbeid, men nyutdannede vil også bli vurdert
Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett/mobilnett vil være en fordel

Personlige egenskaper

Strukturert og nøyaktig
Nysgjerrig
Innovativ
Kundeorientert
Trives med ansvar
Sosial og omgjengelig
Samarbeidsorientert – trives med å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
100% fast stilling
 
Kontakt
Kristin Haugen, Rådgiver i Headvisor, 971 55 441

Aleksander Myhre, Teamleder Mobile enheter, 476 33 454

Søknadsfrist: 24. november 2021

HDO – Headvisor – 3 stillinger