Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening - lege

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Helsefaglig simulering har i økende grad har fått betydning i utdanning og etter-/videreutdanning av leger og øvrig helsepersonell. Simulering gir mulighet for praktisk trening i et bredt spekter; fra individuell ferdighetstrening til tverrfaglig teamtrening i akutte og komplekse situasjoner.

Helse Nord RHF etablerer nå en regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering (heretter kalt RegSim Nord). UNN HF har fått ansvar for å etablere og drifte enheten. RegSim Nord blir en del av Regionalt utdanningssenter og skal ha et tett samarbeid med UNNs lokale simuleringsressurser (FOSS/SIMNORD).

RegSim skal være faglig spydspiss i helsefaglig tverrprofesjonell simulering i regionen, som inkluderer alt helsepersonell hvor simulering er egnet læringsarena. Man skal også bidra til bedre utdanningsløp (med tanke på ferdighetstrening og simulering) for leger i spesialisering (LIS). RegSim lokaliseres til UNN Breivika.

Vi supplerer nå teamet av ansatte med en legeressurs med ønsket oppstart høsten 2020. Stillingen som rådgiver simulering og ferdighetstrening kan være mellom 50 og 100% stilling, og kan kombineres med klinisk stilling.

Søknadsfrist

13.09.2020

Sted

Tromsø

Stilling

Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening - lege​

Kontaktinfo

Elin Skog
Leder
 952 29 088
 
Hege Lisbeth Roland Persson
Avdelingsleder
 918 94 581
Arbeidsoppgaver
 • Identifisere og prioritere behov for ferdighetstrening tilknyttet avtalte utdanningsløp i regionen og/eller tilknyttet kritisk kompetansebehov i regionen 
 • Sikre oppbygging av tverrfaglig simuleringskompetanse i alle fire foretak gjennom regelmessige fasilitatorkurs
 • Etablere læringsnettverk og arrangere årlige regionale konferanser/workshops (alle yrkesgrupper)
 • Drive regional samordning av, og støtte til, utvikling av opplærings- og utdanningsaktiviteter i alle helseforetakene. Inkluderer deling av standarder, metodikk, scenarier og pedagogikk innen simulering
 • Utvikle nettsider for deling av læringsressurser, case-scenario, oversikt over ressurspersoner i de ulike helseforetakene, artikkelsamling, sjekklister m.m.
 • Samarbeide med nasjonale og internasjonale nettverk innen simulering, og tilføre regionen oppdatert kunnskap om simulering og simuleringspedagogikk
 • Initiere og legge til rette for forskning og innovasjon knyttet til simulering som metode for læring og kvalitetsforbedring
 • Veilede og støtte helseforetakene i arbeidet med ferdighetstrening og simulering, herunder bringe inn tema “simulering” i avdelingenes/utdanningenes fortløpende kvalitetsarbeid                 
Kvalifikasjoner
 • Du må være utdannet lege og ha erfaring med bruk av simulering og ferdighetstrening i utdanning/opplæring. Relevant spesialisering, videreutdanning og arbeidserfaring vil bli vektlagt.  
 • Det er ønskelig med forskerkompetanse. 
 • Det er viktig for oss at den som ansettes har prosjekterfaring og har drevet frem utviklingsarbeid hos tidligere arbeidsgivere. 
 • Språkkravet er god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker at du har et smittende engasjement og god arbeidskapasitet, at du trives med utadrettet virksomhet, og at du kan administrere dine egne tiltak/prosjekter.
Vi tilbyr
 • Et inkluderende arbeidsfellesskap med gode muligheter for faglig samarbeid mellom profesjoner og på kryss og tvers av landet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for utdanningsforskning 
UNN – Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening – lege