Ledige stillinger

Kirurgi i en lokal, regional og global kontekst

Vi søker avdelingsoverlege som ønsker å bidra​

Avdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig 50 % stilling som avdelingsoverlege. Stillingen kan kombineres med stilling som overlege i avdelingen.

Vi ønsker medarbeidere med interesse for utvikling og forbedringsarbeid.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand samt av 3 tverrgående klinikker. Disse er Medisinsk Service Klinikk (MSK), Prehospitale Tjenester (PTSS) og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling.

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i en avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Intensiv, Kirurgisk poliklinikk) og en avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk). Det er i tillegg en felles enhet for merkantile tjenester med egen enhetsleder.
Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon.

Kirurgisk avdeling er inne i en spennende strategisk utvikling der samarbeidet med andre sykehus og helseforetak er spesielt viktig å få til. I tråd med nasjonale strategiske føringer og utviklingsstrategien til Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF), søker Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) å utvikle og utvide det faglige nettverket, med formål å opprette et faglig felleskap som gjør sykehuset bedre i stand til å være et akuttsykehus i nettverk og møte fremtidens utfordringer sammen med andre aktører.
Det er avgjørende at avdeling for kirurgiske fag bidrar til og videreutvikler gode prosesser for dette formålet. Dette inkluderer kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid.  Det pågår også spennende prosesser og aktiviteter på tvers i foretaket. Blant disse er opprettelse av Fagråd på tvers av sykehusene.  Dette gjelder også for kirurgiske fag.

Videre er det et mål for Klinikken å bidra som aktør innen kompetanseutvikling også i en global helse kontekst.  Vi utvikler samarbeid med aktører innen internasjonal helse ved universiteter i Norge og mot sykehus i andre land. Vi kan derfor tilrettelegge for at du får anledning til å videreutdanne deg innen fag som er relevante for kirurgi i en global helse kontekst, uten at det er et krav for stillingen.

Klinikk Somatikk Flekkefjord søker medarbeider og leder som ønsker å bidra til en felles kultur for helhet og til at moderniseringsprosessene og fagutviklingen lykkes. Det er viktig at du har et ønske om å bidra til at styringsverktøy, administrativ støtte og endringsverktøy faktisk fører til bedre behandling av pasienter og bedre tilrettelegging for at medarbeidere kan trives og gjøre en god jobb i sykehuset

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Fagovergripende stilling med ansvar for at den faglige virksomheten ved kirurgisk avdeling utføres i samråd med SSHF, SSF og avdelingens målsetting, samt faglige og etiske retningslinjer. Nærmeste overordnede er avdelingssjef kirurgiske fag, og avdelingsoverlegen er medlem i avdelingens ledergruppe. Avdelingsoverlegen deltar også i klinikkledergruppen når det er påkrevd i samarbeid med avdelingssjef og klinikkdirektør. Avdelingsoverlegen skal sammen med avdelingens ledergruppe utarbeide mål, strategi og virksomhetsplaner for avdelingens drift og bidra til å nå overordnete mål i SSHF.
 • Avdelingsoverlegen har delegert medisinskfaglig ansvar fra avdelingssjef for hele avdelingen. Dette ansvaret ivaretas i samarbeid med fagansvarlig overlege for de enkelte fagområder.
 • Avdelingsoverlegen er nærmeste leder for legegruppen ved avdelingen, både faglig og administrativt.
 • Avdelingsoverlegen har et særlig ansvar for å ivareta kompetanseutvikling og avvikling av overlegepermisjoner. Pådriver for videreutdanning, kvalitetsregistrering og forskningsarbeid ved avdelingen
 • Ivaretar oppfølging av LIS-leger ved avdelingen, herunder også organisering av veiledning og undervisning.
 • Ansvar for utarbeidelse av arbeidsplaner for legene i avdelingen i samarbeid med Planleggerkontor.
 • Bistå i planlegging av operasjonsprogram samt poliklinisk program.
 • Har strategisk medansvar sammen med avdelingssjef for å utvikle områder hvor SSF kan være et ressurssykehus for å utvikle vårt tilbud tilpasset behov i befolkningen også utover Listerregionen.
 • Har strategisk medansvar sammen med avdelingssjef for å utvikle samarbeid med andre sykehus.
 • Delta i budsjettprosessen og medvirke til at avdelingen drives innen gitte økonomiske rammer.
 • Delta aktivt ved valg og prioritering av nødvendig utstyr, analyserepertoar og kirurgiske metoder.
 • Gi rekvirentene medisinsk faglige råd i forbindelse med henvisning, diagnostikk og tolkning av analyseresultater.
 • Delta i undervisning både internt og eksternt.
 • Utvikle og implementere endringsprosesser og pasientsikkerhetsverktøy og delta i gjennomføring av SSHF sitt kvalitets- og utviklingsarbeid.
 • Medvirke til og være pådriver for en positiv arbeidskultur i legegruppen.
 • Ansvarlig for at HMS blir fulgt opp etter gjeldende prosedyrer.

Samarbeidsforhold:   

 •  Avdelingsoverlegen skal informere og stimulere sine medarbeidere til å samarbeide om å nå avdelingens og foretakets mål
 • Skal aktivt samarbeide med andre avdelinger og med sykehusets administrasjon slik at pasienter får et tilbud i overenstemmelse med faglig og etisk aksepterte standarder og normer, og slik at tildelte ressurser blir best mulig utnyttet.
 • Skal sørge for tilfredsstillende kontakt og samarbeid med fagmiljø internt i SSHF, og videreutvikle SSHF sitt mål om sykehus i nettverk.
 • Skal sørge for tilfredsstillende kontakt og samarbeid med fagmiljø utenfor SSHF og være en pådriver for å etablere kontakt med andre helseforetak som kan utvikle samarbeid om å utnytte kapasitet ved SSF.
 • Hovedansvar for kontakt mellom SSF overleger og primærhelsetjenesten m.v.
 • Bidra til SSF og SSHF sin målsetting om å være en global aktør innen kirurgiske fag.
Kvalifikasjoner

– Utdanning – nødvendig:

Norsk autorisasjon som lege. Søker må inneha en spesialitet innen ett av fagområdene gynekologi, anestesi, ortopedi eller generell / gastrokirurgi / urologi. Spesialitet innen andre fagområder kan også vurderes.

– Praktisk erfaring – nødvendig:     
Bred operativ erfaring innenfor kirurgiske fag.

– Andre krav – nødvendig:
Må beherske norsk skriftlig og muntlig. God IT-kompetanse.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne og vilje til å bidra til et positivt og inkluderende fagmiljø. Interesse for fagutvikling og undervisning.
 • Evne til å organisere og arbeide strukturert.

Det forventes at avdelingsoverlegen deltar aktivt i fagmiljøet på tvers i SSHF som en del av satsing på «Sykehus i nettverk». Herunder ligger opphold ved andre sykehus ved behov for fagutvikling, og en forventning om å bistå andre fagmiljøer hvis det er nødvendig for å sikre leveranse av tjenester. Dette vil, hvis aktuelt, bli koordinert av avdelingssjef.

Kontaktinformasjon
Elisabeth Urstad
Avdelingssjef
 900 72 893
 
Øystein Evjen Olsen
Klinikkdirektør
 408 34 583
 
Søknadsfrist

31. august 2020

Sørlandet sykehus