Overlege/LIS fysikalsk medisin og rehabilitering

Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF

Vi søker deg som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og som ønsker en arbeidsplass med dagtidsarbeid, med ulike muligheter i lokalsykehus i Sandnessjøen på vakre Helgeland. LIS  som ønsker utdanning innen for denne spesialiteten oppfordres også til å søke.

Sykehuset er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Seksjonen for fysikalsk medisin og rehabilitering er inndelt i rehabiliteringsmedisinsk sengepost og poliklinisk avdeling. Sengeposten behandler hovedsakelig pasienter med nevrologiske tilstander. Oppholdene kan være både i form av primærrehabilitering og vurderingsopphold. Etter oppholdet kan pasientene bli fulgt opp poliklinisk eller ved avdelingens ambulante rehabiliteringsteam (ART). Ambulant rehabiliteringsteam skal koordinere og sikre pasientenes overgang fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Avdelingen har også tre måneders tverrfaglig oppfølging av hjernepasienter som har vært innlagt ved medisinsk avdeling. 

Den polikliniske avdelingen består av HiA-senter, som er en tverrfaglig avklaringspoliklinikk, og fysikalsk medisinsk poliklinikk for diagnostikk og behandling av henviste pasienter. Poliklinikken arrangerer egne rehabiliteringsopphold som en del av oppfølgingen. Poliklinikken administrerer også sykehusets kliniske servicefunksjoner.

Våren 2019 etablerte de fem HiA-poliklinikkene i Nord-Norge et forskningssamarbeid om en multisenter randomisert kontrollert studie av HiA for å finne effekten av tiltaket på sykefravær, AAP og uføretrygd. Inkludering av pasienter til RCTen starter tidlig høst 2021 og n=2500 pasienter vil inkluderes i løpet av 18 måneder. Finansieringen fra Helse Nord RHF dekker effektevaluering for en randomisert kontrollert studie hvor pasienter randomiseres i like andeler til tre armer for rask HiA (<4 uker), noe ventetid før HiA (12-14 uker) samt lang ventetid (52-54 uker, kontrollgruppe). Hovedutfallsmål er sykmelding, retur til arbeid, AAP og uføretrygd, helse er sekundærutfallsmål.  

Seksjonen har 4 overlegestillinger og 1 LIS stilling for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Arbeidstid er 40 timer per uke. Det er ingen vaktberedskap. Ved begge avdelingene foregår arbeidet i tverrfaglige team sammen med fysioterapeuter, ergoterapeuter, pleiepersonell, logoped, sosionom og ernæringsfysiolog.

Vi er ett felles fagmiljø, og du vil vanligvis være del av en rotasjonsordning mellom seksjonens poliklinikk og rehabiliteringsmedisinsk sengepost. Rotasjon gjelder også LIS stilling ved seksjonen. 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ca. 350 ansatte. Vi har en bred, god og stabil spesialistdekning. Miljøet er preget av en åpen tone, samarbeid mellom avdelingene og faglig entusiasme. Helgelandssykehuset er i utvikling med ambisjon om å utvikle landets beste lokalsykehus.

Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden De syv søstre. Sandnessjøen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland og har daglige hurtigruteanløp og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner, samt buss til jernbane. Fra flyplassen rett utenfor byen går det daglige flygninger til og fra Trondheim og Bodø.

Dine arbeidsoppgaver
 • Delta i tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk legearbeid
 • Bidra til veiledning av LIS og øvrig personell
 • Delta i forskning- og utviklingsarbeid 
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer
Dine kvalifikasjoner
 • Du har norsk autorisasjon som lege.
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig.
 • Du har spesialistutdanning i FMR. For søkere på LIS 3 stilling: godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1.
Personlige egenskaper vi ser etter hos deg
 • Du samarbeider godt med pasienter og øvrig personale.
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert.
 • Du har faglig interesse og engasjement.
Vi tilbyr
 • Tilrettelegging for personlig og faglig utvikling
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Seksjonen har bredt sammensatt og høy faglig kompetanse
 • God arbeidsklima både innad i seksjonen og i sykehuset generelt
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Kristin Sakshaug
Overlege, leder for utdanningsutvalg
 75065303
 kristin.sakshaug@helgelandssykehuset.no
 
Knut Glasø
Seksjonsoverlege
 75065394/90470534
 knut.glaso@helgelandssykehuset.no
 
Monica Storkjørren
Avdelingsoverlege
 45414318
 monica.storkjorren@helgelandssykehuset.no

Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen, Norge

06.06.2021

Helgelandssykehuset – Overlege/LIS fysikalsk medisin og rehabilitering